Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod končana do sredine letošnjega leta

Foto: Jan Grušovnik

Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod, ki bo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest, bo po podatkih Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo zgrajena do sredine letošnjega leta. Pomembna bo predvsem za voznike iz naselij severno od avtoceste, torej iz Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža, ki bodo pridobili krajši in varnejši dostop do avtoceste.

Povezovalna cesta je dolga 1.400 metrov in je zasnovana kot dvopasovnica, ki bo namenjena prometu z motornimi vozili. Imela bo dve novi krožišči. Prvo bo na odcepu od obstoječe ceste na Ljubečni, tik pred Zadobrovo, drugo pa bo omogočalo dostop do industrijskega območja Ljubečna.

Odločitev za gradnjo drugega krožišča je bila sprejeta med izvajanjem projekta, zato je bilo potrebno pridobiti spremembo gradbenega dovoljena, to pa je rok za dokončanje del podaljšalo za približno pol leta.

Projektno nalogo za izgradnjo dodatnega krožišča je naročila in financirala Mestna občina Celje. Bodoče industrijsko območje Ljubečne obsega območje nekdanje opekarne, na katerem še vedno stojijo stari objekti, ki so predvideni za rušitev. Osrednji del tega območja je namenjen gradnji novih poslovno-industrijskih objektov, zato je gradnja krožišča na tem delu nujno potrebna.

Od krožišča trasa povezovalne ceste poteka proti jugu po vzhodnem robu naselja Ljubečna mimo avtopoligona in se naveže na že zgrajeno krožišče z lokalno cesto. Navezovalna cesta bo kategorizirana kot regionalna cesta in bo prevzela funkcijo obstoječe regionalne ceste skozi naselje Ljubečna, ki se bo prekategorizirala v lokalno cesto. Projekt zajema tudi namestitev  prometne opreme, signalizacije in cestne razsvetljave, ureditev dostopnih cest, izgradnjo dveh novih prepustov ter prestavitev in zaščito obstoječih komunalnih vodov.

Izgradnja navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod je zelo pomemben projekt, za katerega so si na Mestni občini Celje prizadevali več let. Odkupili so tudi nekatera zasebna zemljišča. Po številnih in dolgotrajnih usklajevanjih so bili leta 2018 veseli odločitve Ministrstva za infrastrukturo, da se gradnja te ceste opredeli kot prednostni izvedbeni državni projekt v Savinjski regiji.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je z izvajalcem gradbenih del podpisalo pogodbo v vrednosti 1,8 milijona evrov. Gradnjo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj. Gre za evropska sredstva, ki so namenjena izboljšanju regionalne mobilnosti. Z opredelitvijo navezovalne ceste na Ljubečni kot prednostne naložbe za izboljšanje regionalne mobilnosti je pred leti soglašal tudi Razvojni svet Savinjske regije.

Avtor: MOC