Občani Celja lahko do 16. marca oddajo vlogo za enkratno denarno pomoč zaradi zvišanja cen energentov

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje bo pomagala občankam in občanom, katere je v začetku letošnjega leta najbolj prizadelo znatno povišanje cen energentov, še zlasti stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom. To je na zadnji seji mestnega sveta, 22. februarja letos, napovedal tudi župan Bojan Šrot. v petek je Mestna občina Celje v Uradnem listu RS ter na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev enkratne finančne pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja v občini v ogrevalni sezoni 2021/2022. Rok za oddajo vlog  je 16. marec 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči fizičnim osebam, občanom Mestne občine Celje, katere je najbolj prizadela znatna podražitev stroškov ogrevanja v začetku leta 2022.

Mestna občina Celje je v proračunu za leto 2022 za ta namen zagotovila sredstva v okvirni višini 300.000,00 EUR.

Skladno s pogoji javnega razpisa bodo do enkratne denarne pomoči občine upravičene fizične osebe s stalnim in dejanskim prebivališčem v Mestni občini Celje, katere je v januarju 2022 za 30 odstotkov ali več v primerjavi z istim mesecem lani prizadela podražitev stroškov ogrevanja. Nadaljnji pogoj je, da mora imeti vlagatelj poravnane zapadle obveznosti za ogrevanje, in sicer še zlasti za meseca januar 2021 in januar 2022.

Merilo za pridobitev pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja pa je povprečni mesečni neto dohodek na osebo v gospodinjstvu, prejet v mesecih november 2021, december 2021 in januar 2022. Upoštevaje višino dohodka bo vlagatelju priznano 50 ali 30 odstotno sofinanciranje razlike povišanja stroška ogrevanja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana. Komisija bo v primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh upravičenih zahtevkov vlagateljev, prednostno obravnavala vloge, iz katerih bo izhajalo, da je primarno ogrevanje plinsko. Medtem ko bo strokovna komisija v drugem koraku, v koliko zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala niti za pokritje upravičenih zahtevkov vlagateljev, katerih primarno ogrevanje je plinsko, višino sofinanciranja, upoštevaje število prejetih popolnih in upravičenih vlog, lahko ustrezno tudi sorazmerno znižala.

Občani, ki izpolnjujejo v javnem razpisu določene pogoje in merila za sodelovanje, morajo vloge oddati najkasneje do 16. marca 2022. Vloge lahko občani oddajo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje ali jih odpošljejo po pošti. Posamezni vlagatelj lahko odda le eno vlogo.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.

Podrobnejše informacije v zvezi z dodelitvijo enkratne finančne pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja, glede pogojev in meril za sodelovanje, glede porabe dodeljenih sredstev, kot tudi glede dokazil in dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti vlogi, so razvidne iz razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani Mestne občine Celje in v Uradnem listu RS z dne 4. 3. 2022.

Avtor: MOC