Občina Kozje objavila javni razpis za sanacijo plazu Klake – Penkovo selo – Polana

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 – v nadaljevanju ZJN-3), je Občina Kozje dne 25. 1. 2018  na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo po postopku male vrednosti za sanacijo plazu Kleke – Penkovo selo – Polana.

Vse, ki se želite prijaviti na javni razpis je potrebno opozoriti, da je Občina dne 30. 1. 2018 objavila spremembo razpisne dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, Pogoji za sodelovanje, Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika se spremeni 2. točka tako, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7. Ponudniki pa morate k ponudbi priložiti tudi ustrezno dokazilo o bonitetni oceni, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva, ko ste ponudbo oddali.
Rok za oddajo ponudb je dne 13. 2. 2018 do 12.00 ure.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni kuverti z označenim naslovom pošiljatelja in pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ – SANACIJA PLAZU NA LC 181131 KLAKE-PENKOVO SELO-POLANA, PLAZ  ID1050987«. Za pravočasno prispele ponudbe se štejejo vse, ki bodo na naslov občine prispele do dne 13. 2. 2018 do 12.00 ure ali dobo osebno oddane na sedežu Občine. Odpiranje ponudb pa bo potekalo istega dne ob 12.30 uri.
Letters, Envelope, Wax, Seal, Post
Opozoriti pa je potrebno, da lahko naročnik zavrne vse ponudbe v kolikor bodo le-te presegale proračunska sredstva, ki jih je za ta projekt namenila Občina Kozje. Veljavnost ponudb o sanaciji plazu Klake – Penkovo selo – Polana mora biti 90 dni od roka za oddajo ponudb.
V primeru, da bo kateri od ponudnikov vložil zahtevo za revizijo pa so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do drugačne odločitve naročnika ali revizijske komisije. V kolikor bi prišlo do podaljšanja veljavnosti ponudbe se podaljša veljavnost menice za resnost ponudbe. Izbrani ponudnik mora pogodbo o sklenitvi posla podpisati najkasneje v 5.-ih dneh od poziva k podpisu pogodbe.

Veljavnost pogodbe pa se bo zgodila, ko bo Občina zagotovila proračunska sredstva za sanacijo plazu.

M.I.