Občina Laško si želi ureditve starega mestnega jedra

Zaradi želje po ureditvi starega mestnega jedra mesta Laško je občina skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško ponovno objavila Javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. Za ta namen je občina v letu 2018 namenila 20.000 evrov nepovratnih finančnih  sredstev, s katerimi bi se obnovile fasade ali strehe na objektih v starem mestnem jedru Laškega, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb in se jim povrne 25% vrednosti investicije.

Za nepovratna sredstva lahko kandidirajo vsi lastniki, ki imajo svoje nepremičnine v starem mestnem jedru Laškega na Aškerčevem trgu, v Cesti na Svetino, v Kidričevi ulici, v Mestni ulici, na Orožnovem trgu, Pod Gradom 5 in 5/a, na Savinjskem nabrežju, v Stegenškovi ulici, na Trubarjevem nabrežju, v Trubarjevi ulici do hišne številke 31 in na Valvasorjevem trgu. Občina Laško kot stroške investicije upošteva ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem fasadnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje in kot strošek investicije upošteva tudi zaščito oken. Dela za katera lahko pridobite tudi nepovratna finančna sredstva so tudi odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi), popravilo poškodovanega fasadnega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne dekoracije, oplesk fasade s fasadno barvo in nakup ter vgradnjo okenskih polic ter čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo.
No Person, Outdoor, Sky, Blue Sky
Naj vas opozorimo, da nepovratna finančna sredstva niso namenjena nakupu in vgradnji sistema za toplotno izolacijo fasade, za popravilo in namestitev odtočnih žlebov. V kolikor pa želite obnoviti streho, lahko v primeru ureditve gradbišča in postavitve odra za ureditev zaščitnih nadstreškov, odstranitve dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov, odstranitve dotrajane strešne konstrukcije, nakupa in izvedbe nove strešne konstrukcije, popravila in rekonstrukcije napuščev, ponovne montaže žlebov in ponovne montaže strelovoda kandidirate na javnem razpisu.

Vsi interesenti lahko na javnem razpisu kandidirate tako za obnovitev fasade kot tudi strehe. Morate pa biti pozorni, da se sredstva dodelijo za dela, ki so se pričela po 1. 1. 2018 in morajo biti zaključena do 30. 10. 2018. Vlogo na razpis lahko vloži tudi upravnik, ki s stavbo upravlja v skladu s 1. odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona, če pa večstanovanjske stavbe nimajo upravnika, lahko vlogo vloži en lastnik stanovanja v soglasju z ostalimi lastniki. Vloga mora biti oddana do dne 29. 6. 2018.

 
M.I.