Občina Prebold: Izboljšanje prometne varnosti na treh šolskih prehodih za pešce, na državni cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje

Slikovni načrt ureditve šolske poti, foto: Občina Prebold.

Obravnavana regionalna cesta predstavlja povezavo med naseljema Prebold in Trbovlje, kjer je zaradi podjetij v industrijski coni, tudi vse več prometa (dnevne migracije zaposlenih). Direkcija Republike Slovenije za ceste je na podlagi izdelane PZI projektne dokumentacije za izboljšanje prometne varnosti na treh šolskih prehodih za pešce ugotovila, da je potrebno na celotni trasi šolske poti sistemsko umestiti ustrezne (samopojasnevalne oz. samoumevne) arhitekturno-urbane elemente v funkciji cestnega prometa za izboljšanje prepoznavnosti šolske poti in prisotnosti otrok na/ob cesti. V sklopu arhitekturnega umirjanja prometa v območju prehodov za pešce je Direkcija Republike Slovenije za ceste, z upoštevanjem človeškega dejavnika v prometu, izvedla ukrepe za umirjanje prometa z upoštevanjem TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa in smernicami »Varneje v šolo«.

V okviru projekta se je z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti znotraj meje cestnega sveta in veljavnih predpisov v vplivnem območju uredilo: prehodi za pešce, prometno urbana oprema, vozišče, prometna signalizacija.

Občina Prebold