V prvem polletju leta 2020 so se v izvedbi javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

– izgradnja vodovoda Boč – Cerovec,

– izgradnja vodovoda Plevnik – Rojnik,

– sanacija VH Strašek,

– sanacije posameznih cevovodov (vodovod ČP tekačevo – VH Topole, vodovod Steklarska, vodovod pri Mercatorju, vodovod pri DM),

– odvodnjavanje ČP Zg.Sečovo,

– prevezava ČP Negonje – Motošop,

– nabava nivojskih sond (VH Janina, VH Ravno Cerje, VH Topole),

– nabava elektro omare VH Lenart,

– nadgradnja sistema za e-popise vodomerov.

 

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije:

– podaljšanje meteorne kanalizacije Na trati,

– kanalizacija Gubčeva,

– črpalka za pesek na ČN Rogaška Slatina,

– nadgradnja nadzornega sistema na ČN Rogaška Slatina,

– nabava centralnega UPS na ČN Rogaška Slatina,

– nabava nadzornega sistema VPN Omrežja na ČN Kostrivnica.

 

Na področju ravnanja z odpadki pa so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

– nabava pregradnih sten za skladiščenje odpadne embalaže, Tuncovec,

– nadgradnja VPN povezave na IČN Tuncovec.

 

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. plačuje lastniku infrastrukture, Občini Rogaška Slatina. Najemnina je zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki jih je podjetje najemalo v preteklosti za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo zbirnega centra). Za zgoraj navedene investicije je bilo v letošnjem letu iz občinskega proračuna namenjenih 239.789,00 EUR.

Vir: Občina Rogaška Slatina