Občina Rogaška Slatina: Obvestilo zainteresirani javnosti v zvezi s pristopom k reševanju zemeljskega plazu ob državni cesti – Kamna gorca

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina zainteresirano javnost obvešča, da je izbrani izvajalec Daljinske kolesarske povezave, VOC d.o.o., v sodelovanju z investitorjem in naročnikom, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, ustrezno zavaroval nastali zemeljski plaz nad novonastalo kamnito zložbo ob investiciji Gradnja kolesarske povezave Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec na lokaciji Kamna gorca in uredil začasno odvodnjavanje. Izvajalec je na podlagi navodil geomehanikov in nadzora začasno uredil odvodnjavanje območja plazu ter prekritje razpok s folijo, na kamnito zložbo pa izvedel reperje (stalne višinske točke), kjer tedensko odčitava morebitne pomike, ki jih doslej ni bilo.

Ureditev začasnega odvodnjavanja je namenjena odvajanju zalednih vod pred pričetkom sanacije, prevoznost javnih cest ni ovirana.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je naročilo izdelavo celovitega izvedbenega projekta, ki bo predvidel tako način sanacije novonastalega plazu kot tudi morebitne prilagoditve novozgrajenih kamnitih zložb.

Občina Rogaška Slatina