Občina Rogaška Slatina: Zaključena energetska sanacija Podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu

Foto: Občina Rogaška Slatina

Dela v okviru energetske sanacije Podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu so zaključena, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Rogaška Slatina. Prenovljena stavba bo v kratkem uradno predana svojemu namenu, ker so bili vsi ostali formalni postopki že izvedeni pa je objekt tudi že v uporabi. Namen izvedbe projekta je povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati bivalno ugodje za zaposlene in otroke ter prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju.

Energetska prenova POŠ Florijan je obsegala vgradnjo nove zunanje toplotne izolacije, ureditev meteorne kanalizacije, zamenjano je bilo stavbno pohištvo, sanirana je bila tudi kotlovnica kamor je bila nameščena toplotna črpalka. Na novo so bile urejene elektro inštalacije in notranji ometi. Na objektu se bo izvajal daljinski monitoring oziroma daljinsko odčitavanje porabe energije.

Projekt energetske sanacije POŠ Florijan se sofinancira s sredstvi EU iz Kohezijskega sklada in sredstvi Ministrstva za infrastrukturo, v vrednosti 111.000 EUR. Preostanek zagotavlja občina v okviru proračuna. Operacije se izvaja v okviru »Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«.

Vrednost izvedenih del energetske sanacije POŠ Florijan  skupaj s stroški projektne dokumentacije, nadzora in varnosti skupaj z DDV znaša 306.000 EUR.

Občina Rogaška Slatina