Občina Rogatec podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo skoraj nič-energijskega vrtca

Foto: Občina Rogatec

Skoraj nič-energijski vrtec v Rogatcu je načrtovan kot pritličen prizidek k obstoječemu objektu OŠ Rogatec, s 6 oddelki, razdelilno kuhinjo in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. Stavba bo zelo visoko energetsko učinkovita, oziroma bo potrebovala zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer bo potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem.

Oblikovanje objekta sledi oblikovanju obstoječega objekta. Južni del objekta je namenjen 6 igralnicam, severni del objekta je namenjen prostorom za dodatne dejavnosti, garderobam in servisnim prostorom (sanitarije, skladišča). V zahodnem, pravokotno postavljenem traktu, so umeščeni prostori razdelilne kuhinje, uprave ter tehnični prostori. Vezni hodnik je hkrati povezovalni hodnik do šole in hkrati povezava do igrišča. Bruto zazidana površina objekta znaša 1008,43 m2. Za prvo starostno obdobje (1-3 leta) je predvidena 1 igralnica, za kombinirani oddelek (od 3-5 let) so predvidene 3 igralnice, za drugo starostno obdobje (3-6 let) sta predvideni 2 igralnici.

Južna fasada, kamor se odpirajo igralnice, je večinoma zastekljena, streha na južni strani objekta pa je previsna in tvori napušče ter pokrite terase pred igralnicami. Zunanje površine so urejene pred igralnicami, katere imajo direktne izhode na igrišče.

Foto: Občina Rogatec

Vrednost celotne investicije, in sicer izdelave projektne dokumentacije, izvedbe gradbeno-obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij, nabave opreme, ureditve okolice in nadzora, znaša cca 2.250.000,00 EUR.

Občina je za nameravano investicijo pridobila sredstva iz prijav na javnih pozivih in razpisih, in sicer iz uspešne prijave na Javni poziv Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, sredstva v višini 387.316,00 EUR, ter prijave na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sredstva v višini 917.176,70 EUR. Manjkajoča sredstva bo občina zagotovila z lastnimi sredstvi in najemom kredita.

Projektno dokumentacijo je izdelalo projektivno podjetje MODULAR ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana.  Izbran izvajalec  del je LESNINA MG OPREMA d.d., Ljubljana.  Predviden pričetek del je junij 2021  in dokončanje del julij 2022.

Občina Rogatec