Občina Šentjur: Na Kalobju bo zgrajena nova šola z vrtcem

Foto: Občina Šentjur

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v torek, 11. junija, podpisal pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del za izgradnjo nove podružnične osnovne šole z vrtcem na Kalobju. Investicijo sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Župan je ob podpisu izrazil veselje ob novi pridobitvi, izpostavil pa je ovire, ki jih je bilo treba z maksimalno angažiranostjo strokovnih sodelavcev občinske uprave pred samo realizacijo premagati. Veliko je bilo pogajanj z državo za delež sofinanciranja, pojavile so se težave pri odkupu zemljišč, pridobivanju gradbenega dovoljenja, in tudi razpis je bilo treba naknadno ponoviti ter razdeliti na več sklopov. Gradnja se bo sedaj lahko pričela in generacija šolarjev leta 2025 bo po načrtih že sedla v klopi nove šolske zgradbe. Treba pa bo še počakati na novo telovadnico, saj gre ponovno za veliko investicijo, za katero bo občina iskala vire sofinanciranja. Podpisa pogodbe se je udeležil tudi vodja Službe za investicije na resornem ministrstvu Iztok Žigon, ki je poudaril, da se država zaveda pomena podružničnih šol za ohranitev in razvoj podeželja ter poselitve na takšnih območjih.

Podpisa pogodbe se je udeležil tudi ravnatelj matične OŠ Hruševec Boris Čujež, ki je apeliral na prebivalce KS Kalobje, da bi otroci iz šolskega okoliša obiskovali kalobško šolo in vrtec. Pričetka del se je razveselila vodja podružnice PŠ Kalobje Marija Kukovič, ki sicer odhaja v pokoj preden bo končana novogradnja, je pa izpostavila velik pomen projekta za skupnost, otroke in pedagoški kader. Prav tako pomočnica ravnateljice Vrtca Šentjur Vesna Tofant, saj bodo v novi šoli na voljo tudi povsem novi prostori za polno vrtčevsko enoto. Tofantova je pohvallila vse zadnje investicije občine v vrtčevsko infrastrukturo in trud občine, da se posodobitve dogajajo po vseh krajih in da se poskuša vsem zagotoviti maksimalne pogoje za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Predsednik sveta KS Kalobje Zdravko Hribernik pa je poudaril, da se uresničuje največja želja krajanov in da bo nova pridobitev kraju vdihnila novo energijo in življenje. Boštjan Mencinger iz podjetja Lesnina MG oprema, ki je bilo na razpisu izbrano za izvedbo del, pa je izrazil navdušenje, da je podjetje del te zgodbe, saj se zavedajo pomena investicije za celotno občino ter Kalobje.

O PROJEKTU:

Osnovni namen investicije je novogradnja podružnične osnove šole in enote vrtca zaradi pomanjkanja prostora in dotrajanosti v obstoječi podružnični osnovni šoli Kalobje. Novi prostori vrtca in šole se bodo urejali v skladu s standardi in normativi, določenimi v Navodilih za gradnjo osnovnih šol v RS, ter v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. S tem bodo tako šolski kot vrtčevski otroci ter zaposleni v pedagoških procesih pridobili nove prostore, sodobne pogoje za delovanje v domačem kraju, kjer bo ta investicija pomembna pridobitev.

Šolski program je predviden za starostno skupino otrok od prvega do petega razreda. V sklopu nove tri oddelčne osnovne šole je predviden tudi dvooddelčni vrtec. Novogradnja se nahaja jugo-zahodno od obstoječe osnovne šole. Dostop do osnovne šole in vrtca se nahaja na zahodni strani obravnavanega območja gradnje ob obstoječem parkirišču.

Projekt je predviden v dveh izvedbenih fazah. Prva faza zajema izvedbo vrtca, centralnega dela z jedilnico, skupnim prostorom, knjižnico, delno podkleteno šolo, opornih zidov, dvoetažne lope ter zunanjega stopnišča na južni strani vežice. Na območju predvidene telovadnice v drugi fazi se v prvi fazi predvidi travnata brežina.

Novogradnja zajema izvedbo prostorov osnovne šole v kateri so predvideni trije oddelki, garderobe za osnovnošolce, ter razdelilna kuhinja v pritlični etaži. V prvem nadstropju se nahajajo upravni prostori, prostori za zaposlene ter prostor za klimate. Dimenzije osnovne šole znašajo cca. 26,0 m x 12,2 m, višina znaša cca. 8,4m. V drugem delu se nahajajo prostori vrtca z dvema oddelkoma, sanitarijami, upravnimi prostori ter servisnimi prostori. Dimenzije vrtca znašajo cca. 28,0 m x 9,4 mm, višina znaša cca. 8 m. Tretji del zajema skupni prostor, ter knjižnico. Oba prostora dopolnjujeta program osnovne šole ter program vrtca. Dimenzije povezovalnega dela znašajo cca. 16,8 m x 8,5 m, višina znaša cca. 6 m. V prvi fazi znaša neto skupna tlorisna površina prostorov 1117,03 m2.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo (sklop 1) LESNINA MG OPREMA, podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana. Vrednost pogodbenih del znaša 3.184.964,82 EUR z DDV. Izvajalec bo z deli začel po podpisu pogodbe, zaključek vseh del je predviden v juliju 2025.

Izvedba projekta je v skupnem interesu Občine Šentjur in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in bo 1. faza s strani ministrstva sofinancirana v višini 1.508.224,00 EUR.

Občina Šentjur