Občina Šentjur: V prenovo in dozidavo hruševske telovadnice

Foto: Občina Šentjur

Leto dni po celostni energetski sanaciji OŠ Hruševec Šentjur se sedaj pričenja še temeljita prenova in dozidava šolske telovadnice, za kar je župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci pogodbo z izvajalcem del podpisal v ponedeljek, 27. maja.

Prizidava se bo nahajala v severnem delu obstoječe stavbe. Za doseganje zahtev požarne varnosti so predvideni vsi izhodi na zunanje površine. Dostop v telovadnico je gibalno oviranim osebam omogočen z severozahodne strani oz. glavnega vhoda telovadnice. Fasada bo klasično ometana, v odtenku in izgledu kot fasada na obstoječem objektu.

Prizidava bo imela ravno streho z minimalnim padcem. Ureditev pritličja zajema sprejemno avlo, prostor za prodajo kart, sanitarije, skladišče, garderobo za domače z dodatnim kabinetom, sanitarijami ter prostor za čistila. Centralne vertikalne komunikacije, do katerih se dostopa iz avle, vodijo uporabnika do medetaže in 1. nadstropja, kjer so predvideni klubski prostori, mala dvorana, sejna soba, večnamenska dvorana, kabinet/prostor za IKT opremo, prostor za čistilko ter do fiksnih tribun vzhod in zahod.

Zunanja ureditev obsega umestitev klančine, podesta za dostop do skladišča in lažjega vnosa opreme, ureditev asfaltiranih površin ter umestitev zadrževalnika meteornih voda na jugovzhodni strani.

Dostop do prostorov novogradnje-prizidave, bo na severozahodni strani objekta. Dostop do skladišča in opreme je predviden na zahodni strani pri parkirišču, kjer so predvidena dvokrilna vrata za lažji vnos opreme in hitrejšo evakuacijo uporabnikov. Z izvedbo investicije se uredijo tudi potrebni dostopi za gibalno ovirane.

Površine prizidave:

Skupaj pritličje: 580,86 m2

Skupaj nadstropje: 279,42 m2

Skupaj: 860,28 m2

Višina v območju prizidave bo 8,30 m.

Občina Šentjur se je s to investicijo uspešno prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi pridobila sofinanciranje investicije v višini 75.000,00 EUR.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo HALOMOJSTRI d.o.o., Polzela. Vrednost pogodbenih del znaša 2.252.388,12 EUR z DDV. Izvajalec bo z deli začel po podpisu pogodbe, zaključek vseh del je predviden v avgustu 2025.

Občina Šentjur