Občina Šentjur: Za nove vodovodne priključke na Planini in Prevorju

Foto: Občina Šentjur

Župan občine Šentjur mag. Marko Diaci je konec maja podpisal pogodbo za izvedbo projekta dograditve vodovodnega omrežja v Občini Šentjur, ki se sofinancira z evropskimi sredstvi. Ključna pridobitev bodo številni novi priključki na javni vodovod z zdravo pitno ter varno vodo na Planini pri Sevnici in Prevorju oziroma tamkajšnjih zaselkih.

Vodovodno omrežje, s katerim upravlja podjetje JKP Šentjur d.o.o., na podpisu sta bila prisotna direktor Matjaž Žmahar ter vodilni sodelavec za področje vodovoda Damjan Sajovic, se ves čas širi in obnavlja. Gre za ogromen sistem kar 540 km vodovoda s pripadajoči objekti, ki bo sedaj dobil dodatne kilometre.

Gre za izjemno pomembno naložbo, je poudaril župan Diaci, saj je vodovodna infrastruktura z dostopom do pitne vode eden ključnih pogojev za kvaliteto življenja in delovanja. Dejstvo je, da je  občina Šentjur zaradi velikosti in razpršenosti poselitve ter geografske raznolikosti pred velikimi izzivi na področju tovrstne gradnje, zato se s strokovnimi sodelavci ves čas trudi za prijavo projektov, ki omogočajo tudi pridobitev prepotrebnih evropskih sredstev. Iz naslova Zelenega prehoda (Načrta za okrevanje in odpornost) je za gradnjo vodovoda Planina – Prevorje pridobila kar milijon sofinancerskih sredstev. Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik sveta KS Planina pri Sevnici Jure Hladin, prav tako tajnik KS Martin Luskar, ki sicer opravlja to nalogo tudi v KS Prevorje.

V okviru projekta bo zgrajenih slabih 11 kilometrov novega cevovodnega sistema na relaciji Planina pri Sevnici – Prevorje, vključno z izgradnjo treh raztežilnikov in enega vodohrana. Namen projekta je izgradnja manjkajočih vodovodov za kvalitetno in zadostno preskrbo prebivalstva s pitno vodo  na območju Prevorja ter naselij, ki se nahajajo na relaciji vodovoda Planina – Prevorje, in sicer naselja Planinska vas, Podvine, Planinski vrh in Dobje pri Lesičnem v Občini Šentjur. Gre za sistem, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Investicija predstavlja dograditev obstoječih vodovodnih sistemov z namenom, da se doseže najvišji možni nivo neprekinjenega zagotavljanja ustrezne pitne vode. Posodobitev bo vplivala na energetsko učinkovitejše delovanje vodovodnih sistemov in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo.

Projekt predstavlja reševanje problematike zagotavljanja zanesljive oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo (trajna in količinsko zadostna oskrba) in zmanjševanje vodnih izgub na območju Občine Šentjur. Projekt obsega dograditev sistema z namenom, da se doseže najvišji možni nivo neprekinjenega zagotavljanja pitne vode. Novogradnja vodovodnega omrežja je načrtovana skladno z dolgoročnimi plani razvoja komunalne infrastrukture občine. Investicija se bo izvajala v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za to področje.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo TOMGRAD d.o.o., Podčetrtek. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 1.963.000,00 EUR (brez DDV). Izvajalec bo z deli začel po podpisu pogodbe, zaključek vseh del je predviden v decembru 2025.

Občina Šentjur