Občina Slovenske Konjice je v sporočilu za javnost zapisala, da je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila sofinanciranje Projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice«.

Na včerajšnji dan je prišlo tudi do podpisa pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema med občino in izvajalcem Nivig d.o.o. iz Šoštanja. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 1,6 mio EUR brez DDV. Projekt bo zaključen do konca leta 2023.

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije Vešenik. Projekt vključuje izgradnjo več kot 14.000 metrov sekundarne kanalizacije in izgradnjo enega črpališča. Na sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo tako dodatno priključenih več kot 700 prebivalcev.

Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Vir: Občina Slovenske Konjice

Uredništvo