Občina Slovenske Konjice prejela e-značko pri analizi ISSO Vse slovenske občine

V Sloveniji je edina analiza, ki na enem mestu prikazuje ključne pokazatelje uspeha (KPI) za lokalne skupnosti, ISSO Vse slovenske občine. Analiza poteka že sedmo leto in želi s pomočjo merljivih podatkov spremljati dogajanja v občinah. Občina Slovenske Konjice se je letos uvrstila blizu zlate sredine in si s tem prislužila e-značko, hkrati so na občini prejeli odgovore na vprašanja: Kako razvita je Občina Slovenske Konjice? Kam teži razvoj? Kako uspešni so na posameznih področjih? In še na nekatera druga vprašanja.

Poudariti je potrebno, da je občina kar na petih področjih prejela seštevek indeksov, ki so se uvrščali nad povprečje. Ta področja so: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela in izobrazba. V Slovenskih Konjicah se lahko pohvalijo s precej boljšim demografskim gibanjem kot le-to velja za preostalo Slovenijo. Občina je zelo privlačna za priseljevanje, saj se več ljudi preseli kot odseli, zato posledično število prebivalcev raste in tako je starostna struktura med najugodnejšimi v Sloveniji. Na tem področju se je Občina Slovenske Konjice uvrstila tik pod zlato sredino samo pri nekoliko hitreje starajočemu prebivalstvu.

Na občini se lahko pohvalijo tudi s proračunsko učinkovitostjo, saj jih le-ta uvršča v zgornjo polovico slovenskih občin in imajo varčen ter konzervativen pristop do financ. Analiza je pokazala tudi, da občina za svoje delovanje porabi bistveno manj kot druge občine, prav tako se pri njih zmanjšujejo odhodki za javno upravo in tudi zadolženost občine se zmanjšuje. V tej skupini so se malo pod povprečje uvrstili le pri ocenjevanju obsega investicij povezanih z evropskimi sredstvi. Tudi gospodarski kazalniki so pri analizi kazali zelo ugoden vtis, saj je gostota podjetij v občini razmeroma visoka, kar kaže na ugodno podjetniško klimo v Občini Slovenske Konjice. Podjetja na tem območju dosegajo solidno raven investicij, a kljub temu ustvarjajo nadpovprečno visoko dodano vrednost svojih storitev in proizvodov. Tudi prirast podjetij in dinamika nastajanja novih podjetij uvršča Občino Slovenske Konjice v slovensko povprečje.
Zaradi vsega navedenega je tudi trg dela v občini soliden. Tako je raven zaposlenosti nadpovrečna, trg dela je močno samozadosten, prav tako je tudi dinamika nastajanja novih delovnih mest zelo dobra. S težavami se občina srečuje pri počasnem zmanjševanju brezposelnosti, brezposelnostjo med mladimi in nižjo strukturo delovnih mest, kot je ta v ostalih občinah v Sloveniji. V Slovenskih Konjicah se lahko pohvalijo tudi z nadpovprečnim številom diplomantov na vseh stopnjah, vključno s podiplomskimi. Prav tako ne izstopajo po obsegu štipendij in begu možganov. Življenjski standard je v občini nad slovenskim povprečjem, zlasti na področju športa in kulture. K višjemu standardu pripomore tudi nadpovprečna dinamika razvoja kanalizacijskega omrežja.
Vote, Democracy, Policy, Congress
 
S težavami se občina srečuje na področju socialne kohezije in okolja. Tudi volilna udeležba je pri njih pod slovenskim povprečjem, delež obsojenih storilcev kaznivih dejanj pa jih uvršča nad slovensko povprečje. Tudi površine z Naturo 2000 so v Slovenskih Konjicah pod povprečjem in sredstva, ki jih namenijo za varstvo naravne dediščine ne dosegajo slovenskega povprečja.
M.I.