Občina Slovenske Konjice: Projekt izgradnje kanalizacije Vešenik zaključen

Foto: Občina Slovenske Konjice

V Občini Slovenske Konjice so zaključili velik in pomemben projekt ‘Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice’. Izgrajena je bila kanalizacija za odvajanje odpadne vode v aglomeraciji Vešenik v dolžini 11 km in tri črpališča na lokacijah Škalce in Gabrovnik.

Vrednost projekta, ki je trajal od aprila 2021 do julija 2023, je približno 2,3 milijonov evrov. Višina sofinanciranja znaša 76,08 % upravičenih stroškov, od tega znaša prispevek Evropske unije 85 %, dela Republike Slovenije pa 15 %. S projektom omogočamo dodatno priključevanje 712-ih gospodinjstev v aglomeraciji Vešenik, ki je v teku. Projekt je bil obsežen in se je izvajal v štirih sklopih po različnih naseljih naše občine.

Izvajalec projekta je bilo podjetje NIVIG d.o.o. iz Šoštanja, njegov podizvajalec pa konjiško podjetje GMI d.o.o. Gradbena dela sta nadzorovala Vladimir Fijavž in Štefan Gorinšek.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, specifični cilj 1 Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Občina Slovenske Konjice