Občina Šmarje pri Jelšah obvešča: Z aprilom višje cene programov vrtca

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com

Občinski svet je na tretji seji 15. marca sprejel novi sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje, je zapisano na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

Od 1. 4. 2023 bodo tako veljale naslednje cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah:

– oddelki starostne skupine od 1–3 let 621 EUR (prej 553 EUR)
– oddelki starostne skupine od 3–6 let 467 EUR (prej 423 EUR)
– oddelki starostne skupine od 3–4 let in kombinirani oddelki 524 EUR (prej 469 EUR)

Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za 2,10 EUR na dan. Staršem, ki bodo do osme ure obvestili vrtec o otrokovi odsotnosti, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.

Razlogi za podražitev

Vrtec je v marcu na občino naslovil vlogo za spremembo cen programov, v kateri so podrobno obrazložili predlagane spremembe cen programov. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih je ekonomska cena programa v vrtcu odvisna od stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke.

Stroški dela so se v obdobju od zadnje spremembe ekonomske cene (1. 9. 2022) na podlagi upoštevanja kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in druge zakonodaje zvišali (napredovanja delavcev po nazivih in plačnih razredih, spremenjena plačna lestvica, povišanje minimalne plače, višji regres za letni dopust, višji regres za prehrano). Povišali so se tudi stroški materiala in storitev, predvsem so se povišali stroški energentov. Strošek živil za otroke je pri novi ceni ostal nespremenjen, in sicer v višini 42 EUR na otroka mesečno oz. 2,10 EUR na dan.

Nove ekonomske cene so izračunane v skladu z metodologijo, zato je višina izračunane cene posameznega programa odvisna od števila otrok v oddelku oz. programu. Pri tem je treba poudariti, da je upoštevano najvišje dovoljeno normativno število otrok (občina v skladu z zakonodajo ohranja najvišje številko otrok v oddelku povečano za dva otroka). Ekonomska cena se v povprečju povišuje za 11,54 %.

V strukturi cene predstavljajo stroški dela od 79,7 do 84,7 %, materialni stroški od 8,5 do 11,3 %, stroški prehrane pa od 6,8 do 9,0 %, različno po programih.

Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Starši v povprečju prispevajo okoli 22 % ekonomske cene; tako se bo v povprečju prispevek za starše povišal med 10 in 15 EUR na mesec, odvisno od programa.

Občina Šmarje pri Jelšah