Občina Šmarje pri Jelšah organizira javno dražbo nepremičnin

V sredo, dne 7. 2. 2018 bo Občina Šmarje pri Jelšah izpeljala javno dražbo, ki bo potekala v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, ki se nahaja v drugem nadstropju občinske stavbe.

Občina bo na dražbi ponudila nezazidana stavbna zemljišča, zelene površine in zemljišča, namenjena za gradnjo objektov, ki v naravi predstavljajo površine za golf igrišče na vplivnem območju kulturnega spomenika Zadrže – Dvorec Jelšingrad ter na območju spomenika oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu.

Skupna velikost prodajanih zemljišč  v tej kategoriji znaša 224.208 m².

Nature, Landscape, Panorama, Grass, Sky
V drugi skupini bo Občina ponudila stavbna zemljišča, ki se nahajajo v poslovni coni Šmarje zahod. To so zemljišča na robu naselja Šmarje pri Jelšah in so namenjena izgradnji enostanovanjskih ali dvostanovanjskih hiš ali pa poslovnih prostorov. Skupna površina zemljišč v tej skupini je 13.491 m².
V tretji skupini bodo na dražbi ponudili stavbna zemljišča v k.o. Lemberk okolica. Zemljišča so namenjena izgradnji stanovanjskih objektov s kmetijskimi gospodarstvi. V naravi zemljišča predstavljajo travnike na prisojnem položnem pobočju, ki se nahaja v neposredni bližini ceste Pečica – Sladka gora. Skupna površina ponujenih zemljišč je 1.409 m².
Bo pa Občina na tej dražbi ponudila tudi montažno stanovanjsko hišo, ki se nahaja v Finžgarjevi ulici 4, trisobno stanovanje in garsonjero, ki se nahajata na Rogaški cesti 9 in stanovanje številka 2 na Kolodvorski ulici 2.
Architecture, Family House, Front Yard
Pričetek dražbe bo ob 10. uri. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri javni dražbi morate do začetka le-te na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo: »plačilo kavcije — javna dražba, s pripisom predmeta dražbe« nakazati 10% izklicne cene nepremičnine za katero se želite potegovati.
M.I.