Občina Štore načrtuje selitev občinskih prostorov in knjižnice v Mercator na Lipi

Foto: Občina Štore

Občina Štore si je pred leti dlje časa prizadevala, da bi trgovino Mercator, ki je bila takrat v zelo slabem stanju, obnovili oziroma na njenem mestu zgradili novo. Takratni lastnik Poslovni sistem Mercator je v letu 2010 v zameno za gradnjo nove trgovine pogojeval, da občina odkupi del novega objekta.

Že takrat je na občini obstajala potreba po ureditvi novih prostorov knjižnice in novih občinskih poslovnih prostorov, zato se je občinski svet odločil za nakup dela objekta, dograjenega do III. gradbene faze. Gre za poslovne prostore v nadstropju trgovskega centra Mercator na Lipi v skupni izmeri dobrih 650 m2, ki jih sestavljajo prostori knjižnice, občine, stopnišča, sorazmerni delež skupnih prostorov, ki se nahajajo v pritličju, del odprtega tehničnega prostora na strehi objekta (klimat) ter solastniški delež na pripadajočem zemljišču.

Za prostore je občina odštela dobrih 530 tisoč ezrov z davkom na dodano vrednost. V minulem letu je občina z namenom uresničitve skoraj 10-letnih potreb in željo po selitvi knjižnice in občinskih poslovnih prostorov pričela z aktivnostmi priprave projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za izpeljavo javnega naročila za izbor izvajalca del.

Dokumentacijo je izdelalo podjetje Studio 73 iz Štor. Občina je v mesecu januarju torej izvedla postopek javnega naročila za ureditev prostorov. S ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, sta bila februarja 2020 izvedena dva kroga pogajanj. Kot najugodnejši ponudnik za investicijo Ureditev občinskih poslovnih prostorov, pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki, je bilo izbrano podjetje GES iz Celja s končno ponudbeno ceno 491 tisoč eurov z davkom na dodano vrednost.

Izvajalca dobave in montaže opreme tako za knjižnico kot občinske poslovne prostore bo občina izbrala meseca aprila 2020. Ocenjena projektantska vrednost nabave opreme znaša 120 tisoč eurov z davkom na dodano vrednost, končna cena pa bo znana po zaključenem javnem naročilu.

Knjižnica Štore se trenutno nahaja v prostorih nekdanjega frizerskega salona na Udarniški ulici 10. Ti prostori so pre-majhni, prav tako je dotrajana oprema. Novi, večji in sodobno opremljeni prostori bodo omogočali bolj kakovostno in uporabnikom prijaznejše izvajanje storitev knjižnice. Prav tako so utesnjeni in dotrajani obstoječi poslovni prostori občine. Novi prostori bodo uporabnikom prijaznejši in, kar je še pomembneje, dostopni tudi invalidom. Ureditev prostorov občine in knjižnice bo izvedena do poletnih mesecev tega leta.

Vir: Občina Štore