Občina Vojnik načrtuje v letu 2018 za 14,8% več prihodkov kot leta 2017

Foto: pixabay.com

Občinski svet Občine Vojnik je sprejel predlog proračuna za leto 2018. Z realizacijo zastavljenega proračuna Občina Vojnik pričakuje prihodke v višini 7.888.000,00 evrov, kar pomeni 14% več sredstev kot leto poprej. Glavni prihodek Občine Vojnik je primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba občin pomeni primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih nalog občine in v primeru Občine Vojnik je ta znesek 5.113.000,00 evrov. Primerna poraba na prebivalca v letošnjem letu znaša 551,00 evrov, kar je 17,5 evrov več kot v letu 2017 ampak kljub temu manjša kot je bila leta 2011, ko je le-ta znašala 554,50 evrov na prebivalca.
V občinsko blagajno se bodo v letu 2018 stekla sredstva v višini 5.683.000,00 evrov  iz naslova davčnih prihodkov, 1.291.000,00 evrov iz naslova neobdavčnih prihodkov, 57.000,00 evrov kapitalskih prihodkov in 857.000,00 evrov od transfernih dohodkov.
Po proračunu za leto 2018 bodo odhodki občine znašali 8.952.000,00 evrov in bi le-ti naj bili v primerjavi z letom 2017 višji za 31%. Za tekoče odhodke bo občina namenila 2.763.000,00 evrov, za tekoče transferje 2.887.000,00 evrov, investicijske odhodke 3.169.000,00 evrov ter za investicijske transferje 133.000,00 evrov. Prav tako je Občina Vojnik sedež dveh občinskih uprav, za katere so odhodki v celoti izkazani v tem proračunu. Odhodki medobčinskega inšpektorata in redarstva znašajo 241.000,00 evrov in tako mora občina zagotoviti sredstva v višini 208.000,00 evrov, 13.700,00 evrov odhodkov pa pokrije Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Odhodki skupne občinske uprave občin Dobrna, Vitanje in Vojnik znašajo v letu 2018 185.000,00 evrov, od tega mora občina zagotoviti sredstva v višini 81.700 evrov, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije pa prispeva 45.000,00 evrov.
Office Pen Calculator Computation Data Cha
Glavni investicijski odhodki in transferji, ki predstavljajo 37% vseh odhodkov proračuna za leto 2018 so namenjeni za pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca na Frankolovem, ureditev dela podstrešja POŠ Socka za potrebe društev, investicijo vzdrževanja športnih objektov, ureditev zunanjega fitnesa na Frankolovem, ureditev dodatnih prostorov za knjižnico Vojnik, ureditev pokopališča za raztros pepela v Vojniku, ureditev vrat pri vetrolovu na mrliški vežici v Novi Cerkvi in na Frankolovem, asfaltiranje in rekonstrukcijo cest po vseh treh krajevnih skupnostih, ureditev muld, izgradnjo ceste pri šoli v Novi Cerkvi, ki je vezana na regionalno cesto in naselje Nova Cerkev, novogradnjo mostu v Homec – Zlateče, rekonstrukcijo mostu v Hrenovi, nadaljevanje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku, dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku do križišča pri Abanki do križišča pri pokopališču, izgradnja kanalizacije v Višnji vasi, investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in vodovodnih sistemov iz sredstev najemnine VO-KA Celje, druge faze in izgradnje vodovoda v Razgorcah ter sanacije dveh plazov in vozišča na cesti Črešnjice – Žiče.
Občina Vojnik bo v letu 2018 namenila tudi 280.000,00 evrov za odplačilo glavnic najetih posojil, ki so bila najeta za izgradnjo šol v Vojniku in na Frankolovem, ureditev mansarde in izgradnje večnamenske dvorane v Novi Cerkvi, telovadnice in vrtca v Vojniku, izgradnjo mostu v Višnji vasi ter asfaltiranje cest.
 
M.I.