Občine Celje, Štore in Vojnik pričenjajo z izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema

Foto: Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

“Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza vseh nas, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in varujemo okolje za prihodnje generacije. Ker smo usmerjeni v trajnostni razvoj, moramo vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Skupaj z občino Štore in Vojnik začenjamo z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki so sicer že opremljena s kanalizacijo, vendar kljub temu objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave,” so zapisali v izjavi za javnost na Mestni občini Celjo ob pričetku del za izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema.

Projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, je po navedbah občine nujno potreben za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev. V Mestni občini Celje znaša odstotek priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje 96,1 odstotka. Ko bodo zgradili 15.405 metrov manjkajočega kanalizacijskega sistema in bodo vsi objekti, ki so zajeti v ta projekt, priključeni, bo znašala stopnja priključenosti dobrih 99 odstotkov.

V izjavi za javnost so na Mestni občini Celje še zapisali: S tem bomo presegli sprejemljivo stopnjo priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in skoraj dosegli zahtevano, 100 odstotno priključenost.” 

Na javnem razpisu sta bili za gradnjo osmih sklopov izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega. Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in se bo pričela 1. junija 2021 ter bi naj bila končana konec prihodnjega leta. Sklop št. 4. bo gradilo podjetje AGM Nemec, vse ostale pa VOC Celje.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni sklopi in datumi pričetka del:

  • Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 4. 2. 2022

  • Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

  • Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

  • Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

  • Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 7. 9. 2021

  • Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

  • Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Uvedba v delo: 25.5. 2022

  • Sklop št. 8: Občina Vojnik

Uvedba v delo: 26. 5. 2021

V sklopu skupnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje bo Mestna občina poskrbela za izgradnjo 15.405 metrov kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. To bo omogočilo priključitev 402 objektov na kanalizacijsko omrežje, ki bo speljano v čistilno napravo Celje ali v čistilno napravo Škofja vas.

Za projekt vrede 11,1 milijona evrov bodo vse tri občine prejele 5,9 milijona evrov iz evropskih in državnih skladov. 4,7 milijona bodo prejele iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 1,2 milijona iz državnega proračuna.

Uredništvo