Iz urada vlade RS za komuniciranje sporočajo, da je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve, Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) ter ga poslala Državnemu zboru. Navedeni predlog zakona bo imel vpliv na 4 tisoč upokojencev, ki trenutno prejemajo znižano pokojnino. V povprečju bi lahko s 1. januarjem 2021 prejeli za 4 odstotke višjo pokojnino.

Vlada RS je podprla predlagane spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi skupino zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do 31. decembra 2012, izenačujejo s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. V to kategorijo na primer sodijo tisti, ki so dokupili dobo za čas služenja vojaškega roka in študija, vendar se jim po obstoječi zakonodaji, to obdobje ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa in so bili lahko deležni zmanjšanja pokojnin.

4 tisoč upokojencev bo prejelo višjo pokojnino
Konkretno to pomeni, da se bo tudi tem zavarovancem, ki so dokupili delovno dobo, le ta upoštevala, kot obdobje, ko so bili delovno aktivni. Pogoji za starostno upokojitev se tudi za njih ne spreminjajo, ostajajo taki, kot za vse ostale, se jim pa pokojnina za čas dokupljene dobe ne bo znižala, tako kot je to veljalo doslej. S tem bodo izenačeni s tistimi, ki so bili prostovoljno vključeni v pokojninsko zavarovanje do leta 2013.

Navedeni predlog zakona bo imel vpliv na 4 tisoč upokojencev, ki trenutno prejemajo znižano pokojnino. V povprečju bi lahko s 1. januarjem 2021 prejeli za 4 odstotke višjo pokojnino. Prav tako so v neenakem položaju tudi kmetje, ki jim je bila glede na takrat veljavno zakonodajo omogočena zgolj vključitev v zavarovanje za ožji obseg pravic, čeprav so plačevali prispevke v višini, ki bi jim sicer zagotavljala pravice za širši obseg.

Ti upravičenci bodo upravičeni do vseh pravic iz pokojninskega sistema kot tisti, ki so bili zavarovani za širši obseg pravic (višje pokojnine, letni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo). Pri predlagani spremembi zakona gre za parcialni ukrep, ki mu mora slediti sprejem ostalih ukrepov za zagotovitev vzdržnosti pokojninskega sistema. Vlada RS je mnenja, da mora pogajalska skupina za obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev ZPIZ-2 nadaljevati z aktivnostmi za pripravo celovitih nadaljnjih zakonskih sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, glede česar so bili enotni tudi socialni partnerji tekom pogajalskega procesa za pripravo zadnjih sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje (ZPIZ-2G). Glede na navedeno Vlada RS podpira predlog spremembe zakona, saj sledi temeljnim načelom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po katerih morajo biti pravice odraz vplačanih prispevkov zavarovanca.

Avtor Domen Mezeg, članek je bil prvotno objavljen tukaj.