Kot je razvidno iz spletne strani Občine Kozje bodo upravičencem oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Udeleženci razpisa oddajo popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 37, 3260 KOZJE do vključno 14.9.2018.

Upravičenci, ki se želijo prijaviti na razpis lahko dvignejo obrazec »Vloga za dodelitev  neprofitnega stanovanja v najem« na sedežu  Občine Kozje ali na spletni strani občine (rubrika Javni razpisi).

Več informacij lahko prosilci dobijo na sedežu občine ali na tel. št. 800-14-00, kontaktna oseba je Andreja Reher.

 

M.I.