Občina Rogaška Slatina je v mesecu novembru pričela z obnovo 92 metrov glavne prečne poti na pokopališču Sveta Trojica. Gre za pot, ki vodi od poslovilnega objekta, mimo cerkve, do zgornje povezovalne ceste. Obstoječe stanje je bilo neustrezno, razlog za to pa so bile različne širine na različnih delih poti brez robnikov, sprotno in dokaj neusklajeno urejanje podestov in stopnišč za premoščanje višinskih razlik, ter peščena izvedba, ki otežuje vzdrževanje in glede na funkcionalnost materiala marsikomu tudi omejuje uporabo.

Z namenom izboljšave je bil izdelan načrt prenove, po kateri bo pot odslej tlakovana in na obeh straneh zaključena z robniki. Trasa poti poenotene širine 1,6 metra bo prilagojena linijam grobov, enako velja za niveleto pešpoti. Zaradi premoščanja višinskih razlik je sestavni del načrta tudi izvedba podesta in manjšega opornega zidu. Del zidu bo za namen klopi opremljen z lesenim prekritjem v dolžini 2,5 metra. Predvidena je tudi obnova infrastrukture na lokaciji z vodo. Navezave na ostale pokopališčne poti se bodo izvedle z drobljencem, brežina med potjo in zidcem bo izvedena kot zelenica z grmovnicami. Vrednost del znaša 34.000 evrov, zaključek je predviden do Božiča.

V prihodnjem letu na pokopališču Sveta Trojica sledi še obnova dotrajanega stopnišča v dolžini približno 50 metrov, z začetkom ob vstopu z lokalne ceste na južni strani pokopališča in zaključkom ob navezavi na prenovljeno glavno prečno pot v bližini cerkve.

Vir: Občina Rogaška Slatina