Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 – področje vzgoje in izobraževanja ter športa

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT pogoj) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo in hitrega antigenskega testa, uporabo testa HAG za samotestiranje na SARS-Cov-2, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, veljati je začel v ponedeljek, 6. septembra 2021.

Odlok med drugim določa, da med dejavnostmi, kjer morajo vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, sodi tudi dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih.

Za te osebe se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

Za opravljanje občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali dejavnostih, osebe dokazujejo PCT pogoj testiranja z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporabe storitev ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

POGOJ PCT ni potrebno izpolnjevati osebam ki,:

  • so mlajše od 12 let,
  • pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

PREVERJANJE POGOJA PCT

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z že navedenimi dokazili. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije.

Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji in za katere je pogoj PCT obvezen, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.


SAMOTESTIRANJE

Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju ali v zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Navedenim upravičencem pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Če oseba že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati.

V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, ki so navedene v odloku, zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Za učence, dijake in udeležence izobraževanja odraslih se sredstva zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi PCR za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

ZAŠČITNE MASKE

Uporaba zaščitne maske je po odloku obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Uporaba zaščitne maske med drugim ni obvezna za:

  1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
  3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
  4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  5. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  6. učence, dijake in študente pri pouku športa, športne vzgoje in pouku in učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport