V minulih dneh je Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo na Cesti dveh cesarjev 176 (izpitni center) v Ljubljani začela s skupno akcijo okrepljenega strokovnega nadzora v šolah vožnje. Iz ugotovitev dosedanjih nadzorov Agencije izhajajo nepravilnosti pri izvajanju programov šole vožnje usposabljanja kandidatov za voznike, prirejanje evidenc in kršitve pri vodenju predpisanih evidenc. Okrepljeni skupni strokovni nadzori so namenjeni k temu, da se doseže boljše delovanje šol vožnje, kar prispeva k večji prometni varnosti.

Izvaja pa Agencija za varnost prometa poleg preventive in vzgoje v prometu tudi strokovne nadzore v šolah vožnje in na področju tehničnih pregledov. Šole vožnje so z vidika varnosti prometa ključne, saj predstavljajo končno stopnja formalnega izobraževanja kandidatov za voznike. Že pred časom so v Agenciji poudarili, da si želijo še intenzivneje povezovati ključne deležnike s področja prometne varnosti, samo združeni lahko dosegajo dobre rezultate na področju prometne varnosti. Zaradi tega so v Agenciji še dodatno okrepili izvajanje strokovnih nadzorov v šolah vožnje in se pri tem povezali s Policijo, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo.

V času trajanja akcije, do konca letošnjega leta bo Agencija za varnost prometa pregledovala ustreznost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike in povečan obseg strokovnih nadzorov nad izvajalci tehničnih pregledov vozil. Tako bo policija izvajala nadzor nad tehnično brezhibnostjo vozil šol vožnje, psihofizičnim stanjem kandidatov in učiteljev vožnje, uporabo mobilnega telefona med poučevanjem in izpolnjevanjem predpisane dokumentacije, ki jo mora učitelj vožnje voditi sproti in ki jo mora imeti pri sebi. Finančna uprava RS bo izvajala ločene nadzore zaposlovanja na črno v okviru rednih nalog mobilnih oddelkov ter morebitno neizdajanje računov, Inšpektorat RS za delo bo preverjal ustreznost zaposlovanja v šolah vožnje in morebitno prekomerno delo ter spoštovanje predpisanih pogojev dela, Inšpektorat RS za infrastrukturo pa v okviru rednih nalog pristojnega nadzora po Zakonu o voznikih.

Šole vožnje delujejo dobro, ugotavlja Agencija za varnost prometa, a se pri posameznih nadzorih ugotavljajo tudi nepravilnosti, kot so neizpolnjevanje pogojev, nepravilnosti pri izvajanju programov usposabljanja kandidatov za voznike, prirejanje evidenc in kršitve pri vodenju predpisanih evidenc. Poprej navedeno predstavlja tveganje, da kandidati za voznike ne opravijo programa usposabljanja v celoti, kar ima lahko za posledico večja tveganja pri varnosti v cestnem prometu.

V register šol vožnje je trenutno vpisanih 134 šol vožnje. Obenem Agencija za varnost prometa izvaja tudi strokovne nadzore tehničnih pregledov vozil v pooblaščenih strokovnih organizacijah skladno z Zakonom o motornih vozilih. Agencija nadzore izvaja zaradi zagotavljanja pravilnosti in doslednosti izvajanja postopkov tehničnih pregledov vozil. To je ključnega pomena zaradi tehnične brezhibnosti vozil, ki je predpogoj za varno udeležbo teh vozil v cestnem prometu in večjo prometno varnost.

Kot je še navedeno na spletni strani Agencije, je v obdobju 2014-2018 izvedla skupaj 464 strokovnih nadzorov (99 v 2014, 91 v 2015, 104 v 2016, 91 v 2017 in 79 v 2018). Do konca avgusta je bilo v letu 2019 izvedenih 56 strokovnih nadzorov, do konca leta se bo obseg povečal za trikrat, tako da bo ob koncu leta število preseglo 150. Med drugim ugotovitve izkazujejo nedosledno izvedene postopke meritev (zavore, svetlobna telesa itd.), opuščanje posameznih meritev, katerih izmerjeni rezultati se ne beležijo v zapisniku o tehničnem pregledu, nedelujočo, poškodovano in manjkajočo merilno opremo. Agencija je izvajalcem na podlagi ugotovitev naložila roke za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, zahtevala ponovne tehnične preglede za vozila, za katera so bile ugotovljene nepravilne meritve ter izrekla prepoved izvajanja tehničnih pregledov do odprave nepravilnosti.

M.I.