Omejitve pri izvajanju športnih programov – vprašanja in odgovori

Foto: pixabay.com

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, vezanih na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Katerim športnikom je dovoljeno izvajanje športne vadbe (treningov)?

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje treniranje naslednjim skupinam športnikov:

  • kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
  • poklicnim športnikom, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,
  • registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, v t.i. »mehurčkih«,
  • registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega ali drugega odstavka 3. člena odloka.

Ali to pomeni, da je dovoljena vadba mlajših športnikov v »mehurčkih«?

Treningi mlajših športnikov so dovoljeni zgolj za mlajše športnike registrirane v starostni skupini kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc. Takšne treninge je dovoljeno izvajati le na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani od ostalega sveta. Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku udeležencem ni dovoljen stik z osebami, ki niso v mehurčku.

Ali se lahko v »mehurčku« mešajo mlajši in starejši športniki?

Odlok dovoljuje izvajanje športne vadbe (treningov) registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, zgolj v t.i. »mehurčkih«. Ampak to ne pomeni, da ni dovoljeno, da v istem »mehurčku« ne smejo sodelovati športniki različnih starosti in kategorij, ki jim Odlok dovoljuje treniranje.

Ali je dovoljeno izvajanje programov športne rekreacije?

Da. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje samostojne ali vodene športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva.

Ali v fitnes centru lahko sočasno vadi več oseb iz različnih gospodinjstev?

Fitnes center je potrebno razumeti kot enega od športnih objektov, v katerem lahko potekajo različne oblike športnih programov. Izvajanje športne vadbe več posameznikom iz različnih gospodinjstev v t.i. fitnes centrih je dovoljeno ob upoštevanju naslednjih omejitev:

  • vadbeni prostor mora zagotavljati vsaj 50 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca (če je prostor manjši od 50 kvadratnih metrov v njemu lahko vadi le ena oseba);
  • med izvajanjem športne dejavnosti je treba med udeleženci neprekinjeno vzdrževati najmanj pet metrov medsebojne razdalje;
  • upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali omejitev števila oseb na površino velja tudi za strokovne delavce v športu?

Ne. Odlok omejuje le število vadečih in sicer na enega vadečega na vsakih 50 kvadratnih metrov vadbenega površine. Strokovni delavci v športu, ki vodijo in nadzirajo športno vadbo, ne sodijo v to omejitev.

Ali je za strokovne delavce v športu prav tako predpisana razdalja najmanj 5 metrov od vadečega?

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov predpisuje najmanj 5 metrsko razdaljo med vadečimi zaradi zagotavljanja varnosti oziroma zmanjšanja tveganja za prenos okužbe.

Razdalja najmanj 5 metrov ni predpisana med strokovnim delavcem v športu in vadečim. Razdaljo med strokovnim delavcem v športu in vadečim je potrebno prilagoditi potrebam dela in hkrati upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali je pri izvajanju športne vadbe v zaprtih prostorih potrebno nositi zaščitno masko?

Uporaba osebne zaščitne maske je predpisana z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20193/20 in 198/20), ki pravi da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Zaščitno masko ni potrebno nositi le med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre. To v praksi pomeni, da je nošenje zaščitne maske potrebno od vstopa v objekt pa do vadbenega mesta. Neposredno pred začetkom vadbe posameznik lahko masko sname in si jo znova nadene, ko preneha vaditi. Strokovni delavec v športu (vaditelj, trener), ki nadzira oz. usmerja vadbo pa mora ves čas nositi zaščitno masko.

Ali lahko obratujejo drsališča?

Izvajanje športne vadbe športnikov na ledenih površinah lahko poteka nemoteno tako kot do sedaj. Kar se tiče izvajanja športno rekreativne dejavnosti pa je potrebno ločiti med izvajanje dejavnost na drsališčih na prostem in na drsališčih v zaprtih drsališčih.

Na drsališčih na prostem je športno rekreativna vadba dovoljena ob upoštevanju omejitev za izvajanje športno rekreativne vadbe na prostem skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20196/20 in 204/20), ki pravi da je ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem dovoljeno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja.

Športno rekreativna vadba v zaprtih drsališčih pa je dovoljena na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti drsališča (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo).

Pri uporabi drsališč oz. izvajanju vadbe je potrebno upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali se lahko izvaja športna vadba v zaprtih bazenih?

Izvajanje športne vadbe športnikov v zaprtih bazenih lahko poteka nemoteno tako, kot do sedaj.

Novi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov pa dovoljuje tudi izvajanje športno rekreativne vadbe v pokritih oz. zaprtih bazenih za več posameznikov iz različnih gospodinjstev ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti bazena (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo).

Pri uporabi bazenov oz. izvajanju vadbe je potrebno upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali se lahko po novem igra tenis v pokritih igriščih?

Izvajanje športne vadbe tenisa za športnike v pokritih tenis igriščih lahko poteka nemoteno tako, kot do sedaj.

Novi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športno rekreativne vadbe tenisa na pokritih oz. zaprtih tenis igriščih tudi posameznikom iz različnih gospodinjstev pri čemer je dovoljena igra tenisa le dvema osebama iz različnih gospodinjstev na enem tenis igrišču.

V kolikor gre za kompleks več pokritih tenis igrišč, lahko na vsakem tenis igrišču poteka vadba tenisa dveh posameznikov iz različnih gospodinjstev.

Pri uporabi igrišč oz. izvajanju vadbe je potrebno upoštevati potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali lahko odhajamo v drugo občino zaradi izvajanja športno rekreativne vadbe?

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20196/20 in 204/20) dovoljuje prehajanje med občinami za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva znotraj statistične regije v kateri imajo prijavljeno prebivališče za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.

To pomeni, da se je dovoljeno odpraviti v drugo občino znotraj iste statistične regije za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti.

Kako je z vračanjem športnikov iz tujine v Slovenijo iz t.i. rdečih držav? Ali je zanje obvezna karantena oz. predložitev negativnega testa na COVID-19?

Pogoje vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije opredeljuje Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 204/20).

Skladno s tem Odlokom je vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) dovoljen tudi športnikom, ki izvajajo dejavnost, ki je dovoljena z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ter športnim sodnikom, športnim delegatom in članom spremljevalnega osebja športnikov za namen izvajanja tekmovanj in vadbe, če na meji opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport