OŠ Hruševec v energetsko sanacijo

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je v četrtek, 22. decembra, podpisal pogodbo za pričetek izvedbe energetske sanacije OŠ Hruševec Šentjur.

Za izvajalca del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Halomojstri d.o.o. Polzela, s podpisom pogodbe pa se lahko prične dolgo pričakovana energetska sanacije druge največje šole (po številu učencev) v občini Šentjur. Kot je povedal župan mag. Marko Diaci, si občina ves čas prizadeva za čim bolj kakovostne pogoje vrtčevskega varstva in šolskega izobraževanja. Na Občini Šentjur poudarjajo, da je občina v minulih nekaj letih tudi s pomočjo razpisov in sofinancerskih sredstev energetsko sanirala in funkcionalno posodobila večino šolskih in vrtčevskih stavb v občini, zadnja v nizu zaključenih investicij je bila še notranja ureditev OŠ Slivnica pri Celju, ki je bila pred tem že energetsko sanirana.

Tudi tokrat je bila Občina Šentjur uspešna s prijavo na razpis in pridobila sofinancerska sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada v višini 684.438,65 evrov, medtem ko je celotna investicija vredna 1,9 milijona evrov.

Kaj bo narejenega?

Energetska sanacija ovoja stavbe, tako šole kot telovadnice bo zajemala izvedbo nove fasade, ki bo toplotno izolirana, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe na osnovni šoli in telovadnici ter menjavo kritine. Nov izgled bo ohranjal obstoječo zasnovo stavbe, na ovoju ne bo bistvenih sprememb, ohranili se bosta umestitvev in velikost odprtin. V okviru projekta se bodo izvedle tudi nujne funkcionalne posodobitve. Tako bo celotna stavba dobila tudi nov in bolj urejen videz.

Investicijo sta pozdravila tudi ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur Robert Gajšek in predsednik Mestne skupnosti Šentjur v mandatu 2018-2022 Zdenko Horvat.

V času izvedbe del bodo nekatere nujne prilagoditve pouka, ki pa zaradi sanacije predvidoma ne bo prekinjen, v novem šolskem letu pa naj bi učenke in učenci že vstopili v preurejeno šolo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Občina Šentjur