Občina Rogaška Slatina obvešča, da je v Občini Rogaška Slatina zaključeno javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča za gradnjo oskrbovanih stanovanj. Župan občine, mag. Branko Kidrič, in direktor na razpisu izbrane gospodarske družbe Panles, g. Robert Pažon, sta sklenila pogodbo, na osnovi katere se bo gradbeno podjetje iz Rogaške Slatine lotilo ambicioznega projekta. Podpisu pogodbe je prisostvoval tudi mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

 

Občina Rogaška Slatina je dlje časa iskala primerno lokacijo, na kateri bi lahko zagotovili dodatno infrastrukturo za bivanje starejših oseb. Medtem ko obstoječi dom starejših občanov v Rogaški Slatini uspešno posluje že od leta 2006, je namen tokratnega projekta zagotoviti ponudbo oskrbovanih stanovanj. To so arhitekturno prilagojena stanovanja z lastnim gospodinjstvom, namenjena bivanju oseb, starejših od 65 let. V letu 2020 je občinski svet podprl idejo o novogradnji na območju nekdanje glasbene šole. Lokacija v središču Rogaške Slatine, na križišču Kidričeve in Strme ulice, je v neposredni bližini parkovnih površin in mnogih javnih storitev, s tem predstavlja skoraj idealno rešitev z vidika potreb starejših.

Objekt z osebnim dvigalom je zasnovan v 4 etažah. Načrtovana neto uporabna površina objekta meri 1.347 m2, skupna stanovanjska površina po ISO standardu 961 m2. Ocenjena vrednost projekta znaša 2,6 milijona evrov. Približno 50% potrebnih sredstev se zagotavlja iz javnih virov, drugih 50% predstavlja naložbo na razpisu izbranega investitorja. Skladno z razmerjem vlaganj je predvideno tudi bodoče lastništvo načrtovanih 24 enot oskrbovanih stanovanj:

– 12 enot bo vključenih v javni (neprofitni) najem,

– 12 enot bo last zasebnega vlagatelja (možnost tržnega najema, odkupa).

Vsaka stanovanjska enota bo razpolagala s po enim parkirnim mestom v okviru zunanje ureditve. Zunanja ureditev vključuje tudi fitnes za prostem, prilagojen starejšim osebam, ki ne bo omejen zgolj na uporabnike objekta in bo že drugi te vrste v Rogaški Slatini. Predvidena sta tudi dva prostora za druženje – en v okviru zunanjih zelenih površin, drugi bo urejen v pritličju objekta.

Občina Rogaška Slatina si v projektu oskrbovanih stanovanj prizadeva za sodelovanje s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, partnerja sta od leta 2002 uspešno izvedla že štiri skupne projekte, v kolikor prištejemo Večstanovanjsko stavbo v Kostrivnici, ki je tik pred zaključkom.  Interes za sodelovanje še v okviru programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe je občina podala z vlogo v decembru 2020, končna odločitev bo skladno s pravili sklada znana po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

V prihodnjih mesecih sledi projektiranje, začetek gradnje je predviden jeseni letos. Zaključek gradnje in predaja namenu sta načrtovana jeseni 2022. Skrbnik oskrbovanih stanovanj za javni (neprofitni) najem bo Občina Rogaška Slatina. Vzporedno z infrastrukturo se za ta namen pripravlja pravilnik, na podlagi katerega bo izveden javni razpis za polnitev javnih oskrbovanih stanovanj ob zaključku projekta.

 

Vir: Občina Rogaška Slatina

 

Uredništvo