Poslanci SDS, SMC in NSi zahtevajo sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, v zvezi z nezdružljivostjo funcije predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela z revizorsko dejavnostjo pri FIFI

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel Foto: Twitter

Ljubljana, 16. januar 2021 – Poslanci strank SDS, SMC in NSi so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve na kateri bodo razpravljali o nezdružljivosti funkcije predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela z revizorsko dejanostjo na FIFI. Poslanci si namreč želijo, da se razišče zakonitost delovanja Računskega sodišča Republike Slovenije z vidika integritete in avtonomije članov omenjene institucije.

Spomnimo, da so pred kratkim v javnost prišle informacije, da naj bi predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, opravljal dejavnost, ki je nezdružljiva s funkcijo predsednika omenjene institucije. Poslance je prav tako zmotilo dejstvo, da je kot predsednik Računskega sodišča posegel v skoraj dokončan revizijski postopek, s tem, da je prvemu namestniku Računskega sodišča, Jorgu kristjanu Petroviču odvzel vsa pooblastila in jih prenesel na drugo namestnico Mojco Planinšek. Zanimo pri tem je, da Planinškova v postopku revizije do samega zaključka sploh ni sodelovala.

Poslanci so se za sklic seje odločili tudi, ker so prepričani, da bi morali funkcionarji Računskega sodišča spoštovati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki se nanaša na poklicne funkcionarje in ustavno načelo zakonitosti, da morajo njegovi funkcionarji delovati zakonito, v skladu z Ustavo RS, zakoni in podzakonskimi predpisi. Ob tem poudarjajo, da mora Računsko sodišče pri svojemu odločanju biti avtonomno, a v omenjenem primeru: “ni avtonomno pri spoštovanju načela zakonitosti, ki zavezuje vse uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju”.

V sklicu seje so poslanci SDS, SMC in NSi še zapisali, da Zakon o računskem sodišču v 1. odstavku 16. člena določa, da je funkcija člana računskega sodišča nezdružljiva z opravljanjem katerekoli pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanem javne funkcije. Nezdružljivost dejavnosti za pridobivanje premoženjske koristi s funkcijo poklicnega funkcionarja je določena v ZIntPK. Izjeme od nezdružljivosti so navedene v 2. odstavku 26. člena ZIntPK in sicer, da lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.
Več lahko preberete na spodnji povezavi.