Od 1. 6. 2020 dalje se pravice iz javnih sredstev ne bodo več avtomatično podaljšale, kot je to veljalo v času pandemije in veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP).

Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo maja 2020, vložiti vlogo, in sicer najkasneje do 30. 6. 2020. Vloge morajo stranke oddati samo za uveljavljanje denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencijo najemnine, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Vlog ni treba vlagati prejemnikom otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila, saj so se te pravice že pred pandemijo podaljševale avtomatično.

Prav tako s 1. 6. 2020 pričnejo teči roki za porabo in dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči. Od 1. 6. 2020 dalje se pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, subvencijo najemnine, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, premoženje ponovno upošteva v skladu z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (v času epidemije se namreč premoženje, razen prihranki in vrednostni papirji, niso upoštevali pri ugotavljanju materialnega položaja).