S 1.1. 2019 bo v veljavo stopila novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa, da o podaljšanju pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice ter kosila odloča center za socialno delo po uradni dolžnosti. V kolikor se upravičencem zgoraj omenjene pravice iztečejo v decembru 2018 oziroma kasneje, po novem za podaljšanje priznanja pravice ne potrebujejo več vlagati vloge, saj bo o njihovem podaljšanju odločal center za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vse osebe, ki prvič vlagajo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice ter kosila, morajo le-to oddati na predpisanem obrazcu, ki je lahko v papirnati ali v elektronski obliki. Prav tako morajo osebe ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice.

Na tem mestu velja posebno opozorilo. Novela namreč ne vpliva na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev kot so: denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencijo najemnine, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da morajo vsi, ki bi želeli prejeti pravice zgoraj navedenih kategorij, v mesecu decembru 2018 vložiti vloge:

  • če prvič uveljavljajo pravico s 1. januarjem 2019,
  • če želijo podaljšati priznanje pravice, ker je pravica iztekla 31. decembra 2018,
  • če morajo sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Prav tako bo s 1.1.2019 pričela veljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 EUR. Torej vse osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka in jim je ta pravica priznana do 31. decembra letošnjega leta in bi želeli pravico obdržati tudi po 1. januarju 2019, morajo na pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za priznanje te pravice.

Za osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali/in varstvenega dodatka, in so pravico pridobili pred 1. junijem 2018, na podlagi osnovnega zneska minimalnega dohodka 297,53 eur, bo center za socialno delo po uradni dolžnosti izvedel preračun priznane pravice upoštevaje nov osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 392,75 eur. Nova pravica bo priznana s 1. januarjem 2019.

M.I.