Pri preštevilčenju stavb gre za postopek ukinitve obstoječih hišnih številk ter določitve novih hišnih številk stavbam, z namenom zagotavljanja boljše orientacije v naselju ali ulici. Po poročanju savinjska.info je občinski svet na zadnji seji sprejel sklep o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Založe in Orova vas, ker obstoječe hišne številke v vsakdanjem življenju zaradi nepreglednosti povzročajo nemalo težav.

Zakon o določanju območij in imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb določa način in postopek preštevilčenja stavb. Postopek bo na predlog Občine Polzela vodila Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava Velenje – Geodetska pisarna Žalec v sodelovanju z občinsko upravo. Najprej bo v postopku izdelan predlog preštevilčenja za vsako posamezno naselje. Navedeni predlog bo skupaj z Odlokom o preštevilčenju javno razgrnjen vsaj za 14 dni.

Na spletni strani Občine Polzela ter v časopisu Polzelan bo objavljen termin javne razgrnitve. Nato bo po uskladitvi predloga izdelan dopolnjen predlog odloka za obravnavo in sprejem na občinskemu svetu (gre za dvofazni postopek). Ni pa še časovni načrt opisanih aktivnosti natančno izdelan, aktivnosti pa se bodo izvajale predvidoma od novembra 2019 do maja 2020.

Izdelane bodo zaradi preštevilčenja nove hišne tablice in usmerjevalne table, kar bo strošek Občine Polzela. Bo pa strošek občanov zamenjava osebnih dokumentov, bo pa manjši zaradi oprostitve plačila upravne takse v teh primerih.

Vir: Savinjska.info