Računsko sodišče Republike Slovenije: Občina Šmarje pri Jelšah ni ustrezno določala cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

Foto: pixabay.com

V mesecu januarju je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo poročilo o izvedeni reviziji učinkovitosti poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Revizija poslovanja je zajemala obdobje med leti 2008 do 2012. Računsko sodišče Republike Slovenije je pri tem ocenjevalo ali je Občina Šmarje pri Jelšah zagotovila ustrezni normativni okvir za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ali je ustrezno določena cena obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in ali jih je ustrezno nadzorovala. Računsko sodišče je ugotovilo, da Občina Šmarje pri Jelšah v letih od leta 2008 do leta 2012 ni učinkovito regulirala cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

V poročilu Računsko sodišče Republike Slovenije ugotavlja, da Občina Šmarje pri Jelšah ni zagotovila ustreznega normativnega okvirja za oblikovanje cen storitev omenjenih služb. Prav tako z občinskimi predpisi ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev, ki jih te službe opravljajo, zaradi česar ni zagotovila preglednih finančnih odnosov z izvajalci gospodarskih javnih služb in mehanizma za uravnavanje prihodkov in stroškov teh služb. Posledično pa s takšno ureditvijo občina ni preprečila tveganja za dodeljevanje nedovoljene državne pomoči izvajalcem gospodarskih javnih služb. Tudi do konca leta 2012 občina ni poskrbela za uskladitev odlokov o načinu izvajanja in financiranja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo oblikovanja cen storitev teh gospodarskih javnih služb. Računsko sodišče Republike Slovenije še opozarja, da je občina brez pravne podlage v zakonu in v nasprotju s predpisi o oblikovanju cen zagotovila izvajanje in financiranje obdelave biološko razgradljivih odpadkov v okviru javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
Prav tako so na občini brez pravne podlage v zakonu določili plačljivo obveznost lastnika objekta pri priključitvi objekta na javno kanalizacijo. Z odloki so prenesli določene naloge občine na izvajalce gospodarskih javnih služb ob tem pa niso določili načina financiranja in virov financiranja ter nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili izvajalce gospodarskih javnih služb oziroma cene njihovih storitev. Tudi cenovne politike in postopka za nadzor financiranja ter določitev cen storitev teh gospodarskih javnih služb Občina Šmarje pri Jelšah ni opredelila s splošnim aktom, kar bi po besedah Računskega sodišča Republike Slovenije bilo potrebno storiti. Občina je sicer sprejela sklepe o določenih cenah obveznih storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, vendar jih ni objavila v svojem uradnem glasilu kot to določa Zakon o lokalni samoupravi.
Računsko sodišče Republike Slovenije je ugotovilo tudi, da občina ni ustrezno nadzirala cen storitev teh služb, saj je sprejela sklep o povišanju cen obveznih storitev ter sofinanciranju gospodarskih javnih služb varstva okolja in to v skladu s predlogi izvajalca teh gospodarskih javnih služb. Občina pred tem korakom ni preverila upravičenosti stroškov in prihodkov teh gospodarskih javnih služb in skladnosti realiziranih stroškov in prihodkov z letnim načrtom omenjenih služb. Na občini v skladu s predpisi niso zagotovili ločenega prikazovanja prihodkov in odhodkov gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letnih poročilih izvajalca teh gospodarskih javnih služb.
A4 Accounts Admin Administration Ballpoint
Računsko sodišče Republike Slovenije je od Občine Šmarje pri Jelšah zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, hkrati je podalo tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.
M.I.