četrtek, 28 septembra, 2023
Doma Slovenija Računsko sodišče: Vladi Mira Cerarja in Marjana Šarca s petimi ministrstvi neučinkoviti...

Računsko sodišče: Vladi Mira Cerarja in Marjana Šarca s petimi ministrstvi neučinkoviti pri normativni ureditvi javne službe

Foto: Zajem zaslona (Računsko sodišče)
Računsko sodišče je izdalo poročilo v katerem je ugotovilo, da vlada in pet ministerstev od leta 2016 do 2018 niso bili učinkoviti pri zagotavljanju normativne ureditve javne službe in razmejevanja javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov.

Z revizijo je želelo Računsko sodišče ugotoviti ali normativna ureditev ustrezno definira pojem opravljanja javne službe in izvajanja drugih dejavnosti v javnem zavodu. Računsko sodišče je zanimalo tudi ali ministrstva izvajajo nadzor nad razmejevanjem dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov. Revidiranci postopka so bili Vlada republike Slovenije, ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V postopku revizije je bilo ugotovljeno, da normativna ureditev ni ustrezno opredeljevala javnih služb, za katerih izvajanje je država ustanovila javne zavode na področju socialne, zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.

Računsko sodišče je v poročilo izpostavilo tudi sledeče: “Nameni porabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga javni zavod ustvari z opravljanjem drugih dejavnosti, v normativni ureditvi niso jasno opredeljeni. Predpisi tega presežka praviloma ne urejajo posebej in ne odvajajo od celotnega presežka javnega zavoda. Zakon o zavodih na splošno določi, da sme zavod presežek uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno, področni zakoni praviloma ne urejajo namena porabe presežka in načina pokrivanja primanjkljaja javnega zavoda ter pristojnosti za sprejem teh odločitev, akti o ustanovitvi pa praviloma samo povzamejo določbo Zakona o zavodih. Predpisi ne opredelijo, kaj zajemata opravljanje in razvoj dejavnosti, zato so dopuščena različna tolmačenja in otežen nadzor nad pravilnostjo ravnanja javnih zavodov pri porabi presežka. Nameni porabe presežkov javnih zavodov so bolj določno opredeljeni samo za presežek, ugotovljen po Zakonu o fiskalnem pravilu, ki pa ne velja za vse javne zavode. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodov in odhodkov izrecno določa namen porabe samo za tisti del presežka, s katerim se pokrije primanjkljaj, ne pa tudi za preostanek presežka.”

Vir: Računsko sodišče RS