Reprezentativni sindikati javnega sektorja s stavkami »zmehčali« Vlado Republike Slovenije

Na 168. redni seji Vlade Republike Slovenije je le-ta sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Posledično pa so pooblastili tudi posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Na Vladi Republike Slovenije so ugotovili,  da se večina zahtev nanaša na plače javnih uslužbence ter, da te vključujejo višje uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah, kar je v kontekstu odprave anomalij. Prav tako reprezentativni sindikati javnega sektorja zahtevajo uvrstitev v višje plačne razrede za vsa delovna mesta nad 26. plačilnim razredom in to za 3 do 4 plačne razrede.

Na Vladi Republike Slovenije so na tej seji ugotovili, da je zaradi stavk, ki so se zgodile 24. 1. 2018, 12. 2. 2018, 13. 2. 2018 ter 14. 2. 2018 potrebno za pogajanja z reprezentativnimi sindikati določiti drugačen manevrski prostor, s katerim bodo lahko razrešili stavkovne zahteve. V kolikor se ne bodo uspeli dogovoriti z večino sindikatov javnega sektorja, bo praktično nemogoče doseči izpolnitev zakonskih pogojev za uveljavitev sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za javni sektor, s katero se v plačne razrede uvrščajo orientacijska delovna mesta.

Na tem mestu je potrebno poudariti tudi, da Aneks št. 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim naj bi se odpravile anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom ni bil uveljavljen. Aneks je namreč podpisalo le 9 od 42.-tih reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.
Conference Room The Company Business Negot
Zaradi vsega navedenega je Vlada Republike Slovenije določila 5 točk, s katerimi dopolnjuje izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Prva točka je, da se za višanje plač nameni 1 odstotek mase sredstev za plače v javnem sektorju; v drugi točki je zapisano, da se lahko prva točka uveljavi le pod pogojem, da se ob upoštevanju makroekonomskega okvirja in dejstva, da se sporočajo varčevalni ukrepi, ustvari dodaten finančni prostor iz naslova drugih ukrepov, ki jih vključujejo dopolnjena izhodišča v 4. točki. Pod točko tri so sprejeli, da se umakne dosedanji predlog Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na delovna mesta primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov; v četrti točki so določili pod kakšnimi pogoji se lahko dodatno povišajo plače: predlog vlade ne sme preseči finančnega učinka glede na makroekonomski okvir, ki ga je Vlada Republike Slovenije določila na svoji seji dne 18. 1. 2018, vladna pogajalska skupina ne sme sprejemati nobenih dodatnih zavez za višanje uvrstitev v plačne razrede celotnih poklicnih skupin, s sindikati mora pogajalska skupina dogovoriti dinamiko realizacije višjih plač na način, ki bo omogočal spoštovanje sprejetega makroekonomskega okvirja in dogovoriti se je potrebno tudi za druge ukrepe, ki bodo prispevali k ustvarjanju možnosti za uveljavitev spremenjenih uvrstitev, predvsem na področju pridobitve pravice do izplačila višjih plač iz naslova napredovanja. Pod točko pet pa je Vlada Republike Slovenije določila, da mora priti do razrešitve stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja glede ureditve medsebojnih razmerij med različnimi poklicnimi skupinami s ciljem povečanja možnosti skupnega dogovora med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Ali je Vlada Republike Slovenije s tem naredila korak bližje k razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja bomo videli, ko bodo pogajalci sedli za skupno mizo.

M.I.