Rogaška Slatina: Novi pridobitvi v Bobrovem centru

Foto: Občina Rogaška Slatina

Projektne aktivnosti RIDE&BIKE II so se izvajale s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, in sicer z namenom sredstva za nadgradnjo kolesarskega in konjeniškega turizma na čezmejnem območju Obsotelja in Kozjanskega, Spodnjeposavske regije in Krapinsko – zagorske ter dela Zagrebačke županije. Skupna vrednost projekta znaša 875.472,55 EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 EUR.

 

V Bobrovem centru so v okviru projekta  pridobili novo  polnilo postajo na kolesarskem postajališču ob Bobrovem centru ter daljnogled za opazovanje, ki je lociran na terasi Bobrovega centra. Ocenjujejo, da bodo vsi produkti tega projekta pridonesli tako k uresničitvi ciljev turistične sezone, kot tudi destinacije, saj podeželje nudi izjemne možnosti za kolesarjenje, konjeništvo in pohodništvo. Projekt namreč povezuje naravno in kulturno dediščino z aktivnim turizmom ter ostalo ponudbo s ponudbo dediščine.

 

Vodilni partner projekta »RIDE & BIKE II« je Zagorska razvojna agencija s projektnimi partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije, Turistička zajednica »Savsko-Sutlanska dolina i brigi«, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

 

Cilj projekta je bil okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje in razvoj kolesarjenja in konjeniškega turizma v obmejnih regijah in izboljšanje skupne čezmejne turistične ponudbe. Glavni rezultat projekta je tako povečanje števila obiskovalcev čezmejne RIDE&BIKE destinacije, kar so partnerji dosegli z inovativnim povezovanjem naravne in kulturne dediščine, s predlogi aktivnih počitnic in interpretacijo dediščine za aktivne turiste oziroma kolesarje in konjenike. Vzpostavljeni so bili novi, inovativni in trajnostni turistični produkti, urejena infrastruktura za obiskovalce, ki omogoča interpretacijo dediščine (interpretacijske točke), ključni ponudniki in deležniki v destinaciji so si na izobraževanjih še dodatno nadgradili znanja, velik poudarek pa je bil namenjen tudi promociji RIDE&BIKE destinacije tako doma kot v tujini.

 

Konkretni rezultati čezmejnega projekta so:

 

  • organizirana RIDE&BIKE ponudba oziroma opredeljena Skupna strategija RIDE&BIKE destinacije, trasirane in digitalizirane (6) kolesarske in (5) konjeniške poti, urejenih 20 postajališč oziroma interpretacijskih točk na čezmejnem območju, oblikovanih 5 kolesarskih, 5 konjeniških in 2 skupna čezmejna RIDE&BIKE itinerarja,
  • pilotna izvedba RIDE&BIKE itinerarja oziroma nakup pilotnega sistema avtomatizirane izposoje koles v Šentjurju, izvedeno pilotno certificiranje konjeniške poti v Krapinsko-zagorski županiji in izvedeno pilotno testiranje RIDE&BIKE ponudbe,
  • vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje RIDE&BIKE destinacije oziroma oblikovan Akcijski načrt dolgoročnega sodelovanja destinacije,
  • izvedene 3 študijske ture (primeri dobrih praks na Hrvaškem, v Sloveniji in Avstriji), sodelovanje projektnih partnerjev na skupni delavnici storytellinga, izvedenih 10 delavnic z več kot 100 udeleženci zasebnega in javnega turističnega sektorja,
  • oblikovani standardi za gostinsko in nastanitveno ponudbo, namenjeno kolesarjem in konjenikom ter standardiziranih 10 objektov (standardizacija objektov se nadaljuje tudi po zaključku projekta),
  • organizirana 2 čezmejna konjeniška in 2 kolesarska dogodka, organizirane kolesarske in konjeniške strokovne ekskurzije za touroperaterje, oblikovani specifični inovativni tematski spominki in sistematična promocija skupnih turističnih produktov skozi sodobne informacijske kanale.

 

Vir: Občina Rogaška Slatina

 

Uredništvo