SDS in NSi na Ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

Foto: pixabay.com
Od Službe za odnose z javnostmi SDS smo prejeli sporočilo za javnost, katerega objavljamo v celoti.
Poslanska skupina SDS in poslanska skupina NSi sta na Ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.
Državni zbor je na 13. izredni seji, dne 21. 7. 2022, sprejel omenjeni zakon, pri katerem je bila uporabljena specifična zakonodajna tehnika noveliranja (t.i. omnibus pristop). Zakon vsebuje določbe, s katerimi se posega v 11 veljavnih zakonov, pri čemer nekatere spremembe veljavnih zakonov, v katere posega predmetni zakon, še niso stopile v veljavo. Zaradi navedenega niti ni mogoče govoriti o oceni stanja oziroma škodljivih posledicah veljavnih zakonov v katere posega predmetni zakon, niti ni utemeljenih in stvarnih razlogov za sprejem ter uveljavitev predmetnega zakona, katerega vsebinski cilj je odprava določenih sprejetih zakonskih sprememb iz političnih razlogov, kar ne zagotavlja pravne varnosti, enakosti pred zakonom, zato krši oziroma je v neskladju z 2., 14., 15., 44., 90. in 153. členom Ustave Republike Slovenije.
Zakon posega v vsebino 11 zakonov, ki niso istovrstni in med seboj neločljivo povezani, zato tak zakonski pristop oziroma uporaba t. i. omnibus pristopa pri noveliranju veljavne zakonodaje po mnenju podpisnikov zahteve za oceno ustavnosti zakona ni utemeljena. Na to je v svojem mnenju opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Takšen zakonodajni pristop je, kot že zgoraj navedeno, dopusten zgolj izjemoma, v vsebinsko strogo omejenem obsegu in ob izkazanih utemeljenih razlogih.
Predlagatelji predmetne zahteve za oceno ustavnosti menimo, da gre tudi za nedopusten poseg v pravice, ki izhajajo iz instituta zakonodajnega referenduma.
S predlaganimi rešitvami v zakonu, s katerim se spreminja in dopolnjuje 11 veljavnih zakonov, se v relativno kratkem časovnem obdobju zakonska ureditev ponovno spreminja tako, da ponekod uvaja enako ureditev, kot je veljala pred zadnjimi spremembami 11 predmetnih zakonov. V takem primeru je zakonodajalec zavezan k spoštovanju načela enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave RS), po katerem lahko enake pravne položaje uredi različno le, če ima za to razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. V kolikor takega razloga ni navedenega, je potrebno rešitve stvarno utemeljiti, sicer je dolžan enako urediti tudi pravni položaj subjektov, za katere je v vmesnem času veljala drugačna ureditev. Predlagatelji predmetne zahteve za oceno ustavnosti menimo, da predlagatelj zakona tega ni storil. Gre za spremembe več zakonov, ki niso vsebinsko povezani, in sicer v relativno kratkem časovnem obdobju od njegove uveljavitve, kar krni načelo pravne varnosti.
Poslanke in poslanci SDS in NSi z zahtevo za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države Ustavnemu sodišču predlagamo, da:
1. zaradi nastanka težko popravljivih posledic takoj zadrži izvrševanje Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države;
2. ugotovi, da je Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posledic politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države v neskladju z 2., 14., 15., 44., 90. in 153. členom Ustave Republike Slovenije;
3. razveljavi določbe Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posledic politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države;
4. ter Vladi RS in Državnemu zboru naloži uskladitev z Ustavo Republike Slovenije v roku 3 mesecev.
Služba za odnose z javnostmi SDS