Šentjurska občina načrtuje v letu 2020 in 2021, da bo v najem oddala 40 neprofitnih stanovanj

Občina Šentjur je objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo izpraznjena ali na novo pridobljena v letih 2020 in 2021. Predmet razpisa so tudi stanovanja, na katerih bo občina v letih 2020 in 2021 pridobil razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Predmet razpisa je približno 40 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Občini Šentjur.

Oblikovana bo prednostna lista

Občina bo oblikovala dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine;
  • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena pravilnika zavezanci za plačilo varščine.

V tem trenutku na občini še ne vedo koliko bo razpoložljivih stanovanj v letih 2020 in 2021 zato bo občina stanovanja v odvisnosti od števila upravičencev na prednostnih listah praviloma dodeljevala glede na primerno stanovanjsko površino.

Rok za oddajo vloge

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi lahko prosilci oddajo do vključno 19. 2. 2020.

Vloge je mogoče oddati osebno v glavni pisarni Občine Šentjur, v času uradnih ur, oziroma se jih lahko pošlje po pošti na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Vloge, oddane po pošti, se bodo štele za pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 19. 2. 2020.

Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi.

Celoten razpis si lahko ogledate tukaj.

M.I.