Simbio obvešča, da bodo tudi na Celjskem zbirali odpadno jedilno olje v uličnih zbiralnikih

Foto: Simbio

Iz družbe Simbio so sporočili, da bodo začeli z zbiranjem odpadnega jedilnega olja v uličnih zbiralnikih. Do sedaj je zbiranje olja potekalo v sklopu akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu in v zbirnih centrih, konec letošnjega leta pa načrtujejo s postopnim uvajanjem sistema nameščanja uličnih zbiralnikov odpadnega olja v primestnih skupnostih Mestne občine Celje.

Trenutno so v fazi načrtovanja. Potrebno je namreč nabaviti zbiralnike odpadnega olja, določiti ustrezne lokacije, obvestiti uporabnike in jim razdeliti ustrezne namenske posode.

 

Foto: Simbio

Odpadno jedilno olje je nevaren odpadek. Da ga je prepovedano mešati z drugimi odpadki in ga odvajati v kanalizacijo ali greznice, opredeljuje tudi zakonodaja (Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Ur. list RS 70/08). Potrebno ga je ločeno zbrati in oddati v zbirni center ali v sklopu akcij zbiranja nevarnih odpadkov v premično zbiralnico, komunalna podjetja in zbiralci pa so ga dolžni predati posrednikom v predelavo.

Odpadno jedilno olje ne sodi v stranišče ali na kompost

Morda se sliši nenavadno, da je to nevarni odpadek, saj ga vendarle uporabljamo v gospodinjstvih in ga uživamo skupaj s hrano, vendar je dejstvo, da olje, nabrano na površini vode, onemogoča prehod kisika in s tem življenje vodnega živalstva in rastlinstva. En liter, zlit v odtok ali naravo, lahko onesnaži tudi milijon litrov pitne vode! Nalaga se na stenah kanalizacijskih cevi in s tem otežuje prehod drugih odplak. Poleg tega povzroča pojav plavajočega blata na samih čistilnih napravah, kar otežuje čiščenje odpadne vode ter dviguje stroške, saj je poraba električne energije ob prisotnosti odpadnega blata močno povečana.

Če konča v greznici ali mali komunalni čistilni napravi, se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave. Moti tudi proces naravne razgradnje. Če ga odvržemo med biološke odpadke, na kompost ali drugam v naravo, onemogočimo naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov. Sčasoma se spere do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitne vode. Ko je podtalnica onesnažena, lahko traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

Inteligentni sistem odčitavanja polnosti

Po eni strani nepravilno ravnanje z oljem zelo škodljivo, po drugi strani pa je olje tudi odlična surovina, ki se jo da predelati v rafinerijah v biodizel in glicerin. V aktualnih razmerah je za premagovanje energetske krize izkoriščanje surovin v odpadkih za proizvodnjo energije še toliko bolj pomembno.

Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije je približno polovica izvajalcev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov že namestila nekaj uličnih zbiralnikov oz. nameravajo to storiti v kratkem. Zbiranje odpadnega jedilnega olja v uličnih zbiralnikih je za uporabnike logistično in časovno najbolj preprosta možnost oddajanja.

Ulični zbiralniki bodo imeli vgrajen inteligentni sistem odčitavanja polnosti na daljavo i-bin. Pametni senzorji bodo omogočili terenski ekipi  informacije o polnosti zbiralnika oziroma kdaj jih je potrebno sprazniti.

Gospodinjstvom bodo razdelili namenske posode

Da bo zbiranje jedilnega olja potekalo čim bolj gladko, bodo v Simbiu gospodinjstvom postopoma začeli z razdeljevanjem posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja, iz katerih bodo uporabniki olje preprosto prelili v ulični zbiralnik. Še vedno pa bosta na voljo ostali dve možnosti pravilne oddaje odpadnega jedilnega olja, torej v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki poteka dvakrat letno (jesenska akcija se je ravno začela in bo trajala do konca septembra), ter z oddajo v zbirnem centru.

Simbio