Šmarje pri Jelšah: Državni denar za čistilno napravo Grobelno

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Ministrstvo za okolje in prostor bo za izgradnjo druge faze izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Grobelno–Šentvid zagotovilo milijon evrov. Sklep o sofinanciranju smo prejeli v tem tednu.

Občina Šmarje pri Jelšah je naložbo že konec januarja letos prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje; podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture, Operacija: Investicije v sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših anglomeracijah od 2.000 PE. Sredi junija je ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila in dopolnitev oddane vloge, kar je občina v danem roku uredila. Odločbo o sofinanciranju naložbe je občina prejela v tem tednu.

Druga faza naložbe, ki je ocenjena na 2,2 milijona evrov, obsega dokončanje kanalizacijskega omrežja na Grobelnem in izgradnjo čistilne naprave Grobelno, ki bo s solarno elektrarno na strehi objekta delovala pretežno samooskrbno. Začetek del je predviden v drugi polovici prihodnjega leta. Po končani drugi fazi bo na novo čistilno napravo priključeno že zgrajeno kanalizacijsko omrežje Grobelno. V tretji fazi projekta bo sledila še gradnja povezovalnega kanala do Šentvida in gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Šentvid. Ocenjena vrednost tretje faze je 2,7 milijona evrov.

Občina Šmarje pri Jelšah