Šmarje pri Jelšah: Začetek gradnje oskrbovanih stanovanj

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da po pripravljanih delih v prihodnjih dneh izbrani izvajalec začenja z izvedbo zemeljskih del na območju osrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah. Gradnja treh objektov bo končana do spomladi 2023.

“Gradnja je v skladu s sprejetim OPPN-jem in pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Za en objekt nam je uspelo pridobiti sofinancerska sredstva Stanovanjskega sklada, drugi objekt financira občina iz lastnih sredstev. Prvi in drugi objekt bosta skupaj nudila 30 stanovanj različnih velikosti in 24 parkirnih mest na dvonivojskih parkiriščih. Najugodnejši ponudnik gradnje, izbran v postopku javnega naročanja, je podjetje GES iz Celja,” pravi mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo.

Predračunska vrednost izgradnje dveh objektov je nekaj nad tri milijone evrov. Občina Šmarje pri Jelšah je do sedaj že financirala prestavitev potoka izpod Barbare, idejne zasnove in projektno dokumentacijo, nakup zemljišča, razne analize in študije, OPPN in druge pripravljalne stroške, kar skupaj presega pol milijona evrov.

Zemljišče za tretji objekt oskrbovanih stanovanj skupaj s gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo v DGD in PZI obliki ter drugo dokumentacijo je občina na javni dražbi  prodala izvajalcu gradnje prvih dveh objektov, podjetju GES iz Celja. To bo sočasno z gradnjo dveh objektov gradilo še oskrbovana stanovanja za prodajo. Na podlagi pridobivanja interesentov za najem stanovanj smo namreč zaznali tudi precejšen interes za nakup.

Stanovanja, ki jih sofinancira Stanovanjski sklad, bo v najem dodeljevala občina. Na Občini Šmarje pri Jelšah se nagibajo k temu, da bodo imeli prednost za najem njihovi občani. Postopek oddaje stanovanj v najem bodo izvedli v prihodnjem letu.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah