Svetniki v Celju sprejeli proračun za leto 2022, ki predvideva tudi investicije v vrtce in osnovne šole

Foto: MOC

Mestni svet Mestne občine Celje je v torek, 9. 11. 2021 na 19. redni seji v prvi obravnavi sprejel odlok o proračunu za leto 2022.

Skupni prihodki v proračunu MOC so predvideni v višini 70,7 milijonov evrov, načrtovanih odhodkov pa je za 75,1 milijona evrov. V proračunu so predvidene investicije v višini 28,27 milijonov evrov.

Med večjimi investicijami, katerim so namenjena sredstva v proračunu, so investicije na področju gospodarskih javnih služb, kot so zbiranje in ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, oskrba s toploto in s plinom, projekt več občin s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje, obnove in gradnja cest, med drugim cesta v Košnici, Obrtna cesta, Cesta na Lopato, Cesta v Lokrovec, ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC ter druga infrastruktura za pešce in kolesarje, ureditev javnih površin na območju Zdravstvenega doma Celje in območja pri tržnici.

Sredstva v proračunu za leto 2022 so namenjena tudi dokončanju izgradnje prizidka k OŠ Hudinja, gradnji prizidka v II. OŠ, za intervencijske obnove  v vrtcih in osnovnih šolah, stanovanjsko sosesko DN 10, energetsko sanacijo javnih objektov in posodobitev naprav javne razsvetljave, ureditev sanitarij v Celjskem domu, obnovo fasad itn.

Proračunski primanjkljaj bo znašal 4,3 milijona evrov, v proračunu za leto 2022 pa je predvideno zadolževanje v višini do 5 milijonov evrov. Zadolževali se bodo za investicije opredeljene v proračunu, vendar le do višine, ki se bo med letom izkazala za potrebno.

Vir: MOC