Tudi okoljski izzivi in zdravje Celjanov tema na zadnji seji Mestnega sveta v Celju

Vrtec Tončke Čečeve na Aljaževem hribu po končani sanaciji zemljine. (Foto: MOC)

Mestni svet Mestne občine Celje se je v torek seznanil s potekom  sanacije igrišč celjskih vrtcev, načrtovanimi ukrepi, ki so povezani s sanacijo Celjske kotline in vsebino publikacije Zdravje v občini 2019, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Svetnikom je uvodoma Nina Mašat Strle, strokovna sodelavka Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje predstavila večletna prizadevanja občine na tem področju. Med drugim se je dotaknila tudi Strateškega akcijskega načrta za funkcionalno območje Mestne občine Celje, ki je skupno delo strokovnjakov, MOP in zaposlenih na Mestni občini Celje. Gre za strateški dokument v katerem je predstavljeno  obstoječe stanje na opuščenem, degradiranem industrijskem območju, predstavljeni so tudi možni načini remediacije in drugi problemi, je potrebno rešiti glede okoljske problematike. Strateški akcijski načrt je nastal v okviru evropskega projekta GreenerSites, v njem pa je med drugim predstavljen tudi ukrep remediacije in reurbanizacije območja Stare Cinkarne, ki je namenjen omejitvi razširjanja onesnaževanja v okolje in zagotovitvi novih urbanih površin. Ukrep zajema vse  potrebne korake kot so:

– izvedba dodatnih analiz in strokovnih podlag;

– začasna ureditev območja;

– določitev primerne rabe tal;

– priprava strokovnih podlag za OPPN in priprava ter sprejem OPPN;

– projektiranje in pridobitev dovoljenj in soglasij;

– izvedba remediacije in reurbanizacije ter spremljanje uspešnosti remediacije.

Vsako izmed naštetih faz bo občina izvajala v okviru proračunskih zmožnosti. Na seji je bilo izpostavljeno, da je Ministrstvo za okolje in prostor januarja letos ta načrt prepoznalo kot primerno strokovno podlago in izhodišče pri določanju ukrepov na določenih stopnjah onesnaženosti tal v Mestni občini Celje. Strateški dokument projekta GreenerSites je s to potrditvijo postal primerna strokovna podlaga v nadaljnjih postopkih načrtovanja OPN za Mestno občino Celje.

V Strateškem akcijskem načrtu sta poleg remediacije in reurbanizacije območja Stare Cinkarne opredeljena še dva prednostna ukrepa in sicer nadgradnja občinskega Geografskega informacijskega sistema (GIS) baze podatkov o onesnaženosti tal na območju občine in vzpostavitev Centra za zbiranje in obdelavo stabiliziranih onesnaženih zemeljskih izkopov.

V Celju zdravstveni kazalniki pomirjujoči

Na seji je predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nuše Konec Juričič, dr. med., povedala, da kazalniki zdravja kažejo, da je bilo število novo odkritih primerov raka v Mestni občini Celje lani nižje od slovenskega povprečja. Nižja od slovenskega povprečja je bila tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka.  Ob tem je trditve Civilne iniciative Celje, da Celjani zaradi onesnaženih tal pogosteje obolevajo za rakom, označila za neresnične in zavajajoče, kar naj bi potrjevala tudi geografska epidemiološka raziskava, ki jo je na osnovi svojega uradnega registra leta 2011 izdelal Onkološki inštitut v Ljubljani. Raziskava je že takrat pokazala, da je tveganje za katerokoli rakavo obolenje v Celju v povprečju enako kot drugod po Sloveniji.

Celjski javni vrtci z novo zemljino na igriščih

Na seji mestnega sveta je bilo povedano tudi, da so s projektom zamenjave zemljine na Mestni občini Celje z lastnimi sredstvi začeli leta 2017. K temu jih je vodila želja, da otrokom zagotovijo varno igro na vrtčevskih igriščih, zato je bila najprej zamenjana zemljina na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, predlani v času poletnih počitnic pa na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Projekt je bil zahteven in kompleksen, vendar so ga kljub temu, da so na tem področju orali ledino, izpeljali strokovno.

Lani je projekt zamenjave zemljine v celjskih javnih vrtcih prevzelo Ministrstvo za okolje in prostor, ki se je zavezalo, da bo v dveh letih zamenjalo zemljino na igriščih desetih javnih vrtcev in na igrišču pri Savinjskem nabrežju, ki ga uporabljajo otroci iz enote Center. Kot je že znano, sta imela prednost enota Ringa Raja vrtca Zarja in enota Mavrica Vrtca Anice Černejeve. Bernarda Podlipnik iz Ministrstva za okolje in prostor je na seji Mestnega sveta pojasnila, da so dela v obeh vrtcih stala od 650.000 do 660.000 evrov in bodo v celoti zaključena prihodnji mesec. Med poletnimi počitnicami naj bi se začela sanacija v enotah Žiž Žav in Mehurček, nato pa še v vseh ostalih vrtcih, ki so na seznamu. Denar za sanacijo je zagotovljen v državnih proračunih za leti 2020 in 2021.

M.I.