Tudi pritožba Splošne bolnišnice Celje zoper odločitev Urada RS za nadzor proračuna s strani vlade zavrnjena – bolnišnici grozi, da bo morala vrniti skoraj 1 milijon sredstev

Foto: spletna stran Splošne bolnišnice Celje

Po poročanju Ministrstva za finance je Vlada Republike Slovenije danes na dopisni seji izdala odločbe o zavrnitvi pritožb štirih bolnišnic – Splošne bolnišnice Trbovlje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj in Splošne bolnišnice Celje – zoper odločbe Urada RS za nadzor proračuna (UNP). Ta je omenjenim bolnišnicam novembra 2019 naložil vračilo nenamensko porabljenega dela proračunskih sredstev.

V obrazložitvi so zapisali: “Leta 2017 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ). Predvideval je dve vrsti ukrepov, in sicer enkratno pomoč (takojšnji transfer za pokrivanje preteklih izgub in odpis določenih terjatev) ter splošno sanacijo. Kot enega od enkratnih ukrepov je zakon predvideval tudi, da javni zdravstveni zavodi, ki so leto 2016 končali z izgubo, prejmejo enkratni transfer v višini 80 % izgube, pri čemer lahko prejeta sredstva namenijo samo za pokrivanje še neplačanih, a že zapadlih računov do dobaviteljev in za vračilo dolga.”

“Proračunska inšpekcija UNP je v primeru omenjenih štirih bolnišnic ugotovila, da so del prejetih sredstev porabile nenamensko. Splošni bolnišnici Trbovlje je zato naložila vračilo približno 190.807 evrov, Splošni bolnišnici Slovenj Gradec okoli 595.251 evrov, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 122.166 evrov, Splošni bolnišnici Celje pa vračilo približno 924.087 evrov v državni proračun”, so še dodali na ministrstvu.

Na podlagi tega je vlada ugotovila, da so bile pritožbe bolnišnic neutemeljene ter, da so izpodbijane odločbe pravilne in utemeljene glede na zakon. Vlada je ugotovila, da so pritožbe bolnišnic neutemeljene in da so izpodbijane odločbe pravilne in utemeljene na zakonu. V izjavi za javnost so še zapisali, da je UNP pravilno ugotovil, da so pritožniki – bolnišnice del sredstev, prejetih na podlagi ZIUFSZZ, porabili v nasprotju z namenom zakona.

Ob upoštevanju, da ZIUFSZZ neposredno ne določa datuma zapadlih neplačanih obveznosti, je UNP pri razlagi zakona pravilno tolmačil namen zakonodajalca, da se sredstva javnim zdravstvenim zavodom zagotovijo nemudoma ter da se porabijo za točno določen namen. Ukrepi za sanacijo poslovanja zavodov se, v skladu z namenom zakona, zaključijo z datumom prejema sredstev, t.j. 30. 11. 2017. Javni zdravstveni zavodi lahko koristijo prejeta sredstva, dokler niso poplačane tiste neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so zapadle do dne prejema sredstev iz državnega proračuna, oziroma dokler niso poplačana tista posojila v okviru enotnega zakladniškega računa države in do komercialnih bank, najeta za financiranje tekoče likvidnosti, ki so bila najeta pred prejemom sredstev iz državnega proračuna. Obveznosti zavodov, ki so zapadle po tem datumu, predstavljajo tekoče izdatke, posledično pa ne morejo biti del načrtovanih enkratnih ukrepov za finančno sanacijo, ki je opredeljena v II. delu ZIUFSZZ,” je vlada obrazložila svojo odločitev.

M.I.