Svetniki Občine Rogaška Slatina so na svoji 35. redni seji obravnavali tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

Zgoraj omenjeni pravilnik med drugim določa tudi sejnine, ki jih prejemajo predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti. Občina Rogaška Slatina razlaga, da so k spremembam in dopolnitvam pristopili zaradi pobud, ki sta jih že pred časom dali Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina in Krajevna skupnost Kostrivnica. V omenjenih krajevnih skupnostih so mnenja, da je obstoječi sistem sejnin za predsednike svetov krajevne skupnosti potrebno nadgraditi v smislu višine sejnin oziroma nagrad do katerih bi bili upravičeni glede na delo, ki ga opravljajo.

Kljub vsemu je potrebno povedati, da po sedanjem pravilniku predsedniki treh krajevnih skupnosti prejemajo sejnine, ki so sicer različne, vendar na posamezno sejnino znašajo: za Mestno krajevno skupnost 150 evrov, za Krajevno skupnost Kostrivnica 125 evrov in za Krajevno skupnost Sveti Florjan 100 evrov. Letno imajo v krajevnih skupnostih pet sej sveta. Po novem predlogu pravilnika bi se nagrade predsednikom sveta krajevnih skupnosti letna nagrada vezala na neto mesečno plačo zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta in ni vezana na število sej sveta krajevne skupnosti.

Tako bi po novem predsednik Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina prejel eno povprečno neto mesečno plačo zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta, kar trenutno znaša 1.062 evrov. Predsednik Krajevne skupnosti Kostrivnica bi prejel 83 % povprečne neto plače, kar znaša 881 evrov, predsednik Krajevne skupnosti Sveti Florjan pa bi prejel 67 odstotkov neto plače, kar je 712 evrov.

Na občini pojasnjujejo, da so predlagane višine sejnin primerljive z nagradami predsednikov svetov krajevnih skupnosti v ostalih občinah – 24 krajevnih skupnosti  Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Tako se bodo funkcionalni stroški v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina in v Krajevni skupnosti Kostrivnica povečali za 9 %, v krajevni skupnosti Sveti Florjan pa za 14 %. Spremembe bi naj pričele veljati z mandatnim obdobjem 2018-2022. Za konec naj poudarimo, da bodo sejnine za člane krajevnih skupnosti ostale nespremenjene in znašajo 25 evrov na sejo.

 

M.I.