V okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 lažje do finančnih sredstev za investicijske naložbe

Člani Odbora, ki spremljajo Program razvoja podeželja 2014-2020, so se dne 15. 2. 2018 sestali na 12. seji in obravnavali četrto spremembo Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020. Ta sprememba uvaja finančne instrumente v obliki garancij.

Finančni instrumenti so oblika povratne podpore, ki jo v okviru PRP 2014-2020 uvajajo prvič in predstavlja novost za kmetijski, živilsko-predelovalni ter gozdni sektor. V skladu z Uredbo 1303/2013/EU je podjetje PwC svetovanje d.o.o. v letu 2015 izdalo Predhodno oceno finančnih inštrumentov, na kateri temelji sprememba PRP 2014-2020.
Zgoraj omenjena ocena je pokazala, da se subjekti dejavni v kmetijstvu in na podeželju soočajo z visokimi stroški financiranja. Prav tako imajo finančne institucije za pridobitev posojila zelo velike ravni zavarovanja s premoženjem, kar vsem subjektom omejuje sposobnost nadaljnjega investiranja v razvoj in širitev dejavnosti. Zaradi tega so se v okviru PRP 2014-2020 odločili, da so garancije najprimernejši finančni instrument za te subjekte. Ti subjekti pa so lahko tako fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo, nosilci kmetij, mala in srednja podjetja ter velika podjetja.
S tem inštrumentom se bo zmanjšala maksimalna raven zavarovanja s premoženjem, ki ga od prejemnika sredstev zahteva finančna institucija v postopku odobritve posojila. Prav tako bi se naj s tem inštrumentom znižale obrestne mere, stroški odobritve garancije in daljša ročnost posojila. Ta garancija bo namreč finančni instituciji, ki bo odobravala posojilo, krila znaten del tveganja, ki izhaja iz morebitnega nepoplačila posojila. Tako bo lahko končni prejemnik finančnih sredstev pridobil le-ta pod ugodnejšimi pogoji, kar pomeni tudi nižje stroške pri pridobivanju posojila.

Zaradi lažjega dostopa do finančnih sredstev pričakujejo, da se bo s tem povečalo vlaganje v razvoj in širitev dejavnosti na področju kmetijstva, živilske verige in lesno predelovalne verige. Po mnenju Odbora za spremljanje PRP 2014-2020 se bodo s tem ukrepom ustvarjala tudi nova delovna mest, povečala se bo ekonomska učinkovitost, prišlo bo do večje kakovosti podprtih projektov, predvsem pa bo mogoče bolje izkoristiti razpoložljiva sredstva PRP 2014-2020, ker se bodo lahko sredstva ponovno uporabila.

Adult, Adult Only, Agriculture, Asia
Garancija zajema podukrep – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov; podukrep – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; podukrep – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.
Vzpostavitev celotnega sistema za izvajanje finančnega načrta bo potekala v tem letu, saj mora spremembe PRP 2014-2020 potrditi Evropska komisija, potem mora izvedbeni predpis za izvajanje finančnih instrumentov sprejeti Vlada Republike Slovenije, na koncu mora sporazum podpisati še organ, ki bo izvajal finančni instrument. Tako lahko pričakujemo, da bodo sredstva na voljo v letu 2019.
M.I.