V prenovo tudi notranjost OŠ Slivnica pri Celju

Foto: Občina Šentjur

V kratkem se pričenja rekonstrukcija notranjosti stavbe OŠ Slivnica pri Celju, ki je pred tremi leti že bila energetsko sanirana. Pogodba za izvedbo del je že podpisana, investicijo bo v celoti financirala Občina Šentjur.

Občina Šentjur je pogodbo za izvedbo del podpisala z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del RESALTA d.o.o., Ljubljana, ki bo izvajalo projekt Rekonstrukcija objekta OŠ Slivnica pri Celju. Dela se pričenjajo v kratkem, vrednost znaša slabih 667.000 evrov (brez DDV).

Občina Šentjur je v letu 2018 izvedla obsežno energetsko sanacijo nekaj več kot pol stoletja stare šolske stavbe OŠ Slivnica pri Celju. Izvedeni so bili vsi objekti, nova varčna fasada skupaj s stavbnim pohištvom ter dodatna izolacija podstrešja in strehe. Odstranjena je bila stara azbestna kritina, urejena nova kotlovnica ter vgrajena toplotna črpalka. Za to investicijo je Občina Šentjur uspešno pridobila sofinancerska sredstva iz Evropskega kohezijskega sklada. Prav tako pa je občina sočasno izvedla zunanjo ureditev OŠ Slivnica pri Celju, zgradila večnamensko parkirišče, uredila javno razsvetljavo, ter izboljšala prometno varnost za avtobusne prevoze otrok. Rekonstruirana je bila tudi dovozna cesta do regionalne ceste.

 Kaj se bo urejalo v notranjosti šole?

Ob velikih posegih v samo stavbo ter okolico pa so se izkazovale še potrebe po izvedbi funkcionalnih ureditvah notranjosti več kot 50 let stare šolske stavbe, ki jih narekujejo sodobnejši normativi in standardi ter predmetnik. Zato je Občina Šentjur pristopila k rekonstrukciji notranjosti. Sicer je projektno dokumentacijo za notranjo ureditev pripravila že v letu 2017 ter pridobila gradbeno dovoljenje (15. 2. 2018). V tem obdobju več let ni bilo ustreznega razpisa, kjer bi lahko pridobila sofinacerska sredstva, tako obsežnih investicij (energetska sanacija, zunanja ureditev in notranja rekonstrucija) pa sama istočasno finančno ni zmogla. Dela rekonstrukcije, ki se pravkar pričenjajo, bo Občina Šentjur krila v celoti iz lastnega proračuna.

V vzhodnem delu objekta OŠ Slivnica pri Celju je velika neizkoriščena vhodna avla, v kateri je predvidena izvedba dodatne medetaže za zadostitev prostorskih potreb šole. Tako bo pridobljena knjižnica, dve učilnici, dva kabineta in razširjena zbornica. Dodatno bo razširjena tudi učilnica gospodinjskega pouka. V okviru investicijsko – vzdrževalnih del bodo sanirani tlaki v nekaterih učilnicah, uredile se bodo dvojne sanitarije in garderobe pred telovadnico.

OŠ Slivnica pri Celju (matično šolo, otroci podružnic na Prevorju in v Loki niso všteti) v tekočem šolskem letu obiskuje 232 učencev, na šoli je zaposlenih 34 strokovnih ter administrativno tehničnih delavcev.

Občina Šentjur