V Rogatcu bodo gradili postajališče za avtodome

V Rogatcu si s svojo ponudbo želijo v kraj pripeljati še več turistov, zaradi tega je občina Rogatec dne 21. 3. 2018 na Portalu javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročil male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnih naročilih. S tem projektom želijo urediti plato in parkirne prostore, ki bodo omogočili parkiranje za štiri avtodome. Projekt vključuje tudi ureditev dovozne ceste od obstoječega parkirnega prostora na vzhodni strani predvidenega platoja za avtodome, ki bo ležal severno od glavne ceste Rogatec – Majšperk.

Ponudba mora biti skladna s popisom del iz PZI projekta, št. 24/15, katerega je pripravilo podjetje BTI d.o.o. iz Rogaške Slatine. Dodati je potrebno, da bo projekt sofinanciran s sredstvi javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Projekt se bo izvedel v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, ki se sofinancira iz sklada ESRR, v višini 80 % upravičenih stroškov.
Volkswagen Panel Van Camper Vw Retro Old F
Zaradi vsega navedenega si naročnik tega javnega razpisa pridržuje pravico, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila šele, ko bo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel ustrezno listino o zagotovitvi sofinancerskih sredstev v predmetni investiciji. Zaradi zagotavljanja resnosti ponudb naročnik zahteva, da ponudnik k ponudbi predloži podpisano in žigosano menično izjavo v višini 3.000,00 evrov, s pooblastilom za izpolnitev, plačljivo na prvi poziv in veljavno vključno trideset dni po roku za oddajo ponudb, to je 10. 5. 2018.
Sam projekt predvideva tri sklope gradbenih del. Prvi sklop so gradbeno obrtniška dela, drugi sklop so elektroinštalacije in tretji sklop strojne inštalacije. Gradbeno obrtniški sklop bo zavzemal pet stopenj del: preddela, zemeljska dela in spodnji ustroj, zgornji ustroj, kanalizacijo in odvodnjavanje ter ostala dela in opremo. Elektroinštalacije se bodo izvajale v šestih fazah: pripravljalna dela, gradbena dela, montažna dela, razdelilnik RG, NN priključek in zaključna dela. Strojne inštalacije pa zajemajo izgradnjo vodovoda, kjer mora izvajalec poskrbeti, da za opremo in material, ki ga bo vgradil v objekt predloži ustrezna dokazila o kvaliteti in ostale spremne dokumente. Montažna dela se bodo lahko izvajala le pod vodstvom strokovno usposobljenega vodje del in v soglasju z nadzornikom.
M.I.