Obsežnejša dela na reki Dravinji v Zrečah so bila opravljena v novi industrijski coni. Po poročanju Novega tednika obsegajo ta dela poglobitev in razširitev struge in ureditev rečnih brežin s kamnitimi zložbami. Gre za območje, kjer sta tovarni Unior in GKN Driveline. 

Na dobrega pol kilometra struge reke Dravinje so bila opravljena dela. Občina je zaradi zagotavljanja varnosti pred poplavami naročila izdelavo projektne dokumentacije že v letu 2006. Projektna dokumentacija je bila pripravljena po strokovnih podlagah o poplavni ogroženosti tega območja. Lani je bila podpisana pogodba za sanacijska dela v sodelovanju med občino, ministrstvom za okolje in prostor ter republiško direkcijo za vode. Pogodba za sanacijska dela je bila podpisana v vrednosti 370 tisoč evrov, od tega je 80-odstotni delež zagotovila država in preostanek občina.

M.I.