Višji odmerni odstotek razlog, da z upokojitvijo počakate do leta 2022!

Foto: pixabay.com

Tudi v prihajajočem letu 2022 se na področju upokojevanja obeta nekaj sprememb. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  ki se uporablja od 1. maja 2021, je tako za zavarovance skrajšal prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Zavarovancem se bo tako v letu 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove, od 1. januarja 2023 dalje pa bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za zavarovance in zavarovanke veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka.

Kot je znano, je bila z novelo ZPIZ-2I na novo določena tudi višina najnižje pokojnine in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Najnižja pokojnina se bo od določitve dalje le še usklajevala tako kot pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence. Na ta način ne bo več razlik med upravičenci do najnižje pokojnine, saj se je za vse upravičence ta znesek izenačil.

Prav tako je bil z novelo ZPIZ-2I na novo določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, do katere so upravičeni tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana dolžina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Zagotovljena pokojnina od 1. maja 2021 dalje znaša 620,00 evra, naprej  pa se bo usklajevala tako kot pokojnine.

Novela ZPIZ-2I je na novo uredila institut najnižjega zneska invalidske pokojnine za zavarovance, ki so pokojnino pridobili po določbah ZPIZ-2. V letu 2021 je bil določen v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove in od 1. maja 2021 znaša 388,54 evra. Tudi najnižji znesek invalidske pokojnine se bo naprej usklajeval tako kot pokojnine.

S 1. januarjem 2022 se izteče prehodno obdobje postopnega zviševanja zahtevane starosti vdove oziroma vdovca za pridobitev pravice do vdovske pokojnine. V letu 2021 je moral(a)  vdovec oziroma vdova za pridobitev te pravice do smrti zakonca dopolniti starost 57 let in 6 mesecev. V primeru, da je do smrti zakonca dopolnil(a) 52 let in 6 mesecev (in nastopil/a t. i. čakalno dobo), bo lahko pridobil(a) pravico do vdovske pokojnine ob dopolnitvi starosti 57 let in 6 mesecev. S 1. januarjem 2022 se bo zahtevana starost za pridobitev pravice do vdovske pokojnine za vdovo oziroma vdovca zvišala na 58 let (nastop t. i. čakalne dobe pa na 53 let).

Novela ZPIZ-2J, po kateri so bili v krog upravičencev do invalidnine za telesno okvaro ponovno zajeti tudi tisti zavarovanci, pri katerih je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe izven dela ali bolezni, je bila uveljavljena 7. 8. 2021. To pomeni, da se pravica do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe izven dela ali  bolezni, v skladu s spremenjenim 403. členom ZPIZ-2 lahko prizna in dajatev izplačuje največ od 7. 8. 2021 dalje. Z dnem 30. 10. 2021 je bil uveljavljen nov podzakonski akt in sicer Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (Ur. l. RS, št. 163/21), ki je nadomestila uporabo zveznega Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar iz leta 1983.

Z Zakonom o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 162/21 – ZPIZ-2K), ki se uporablja od 1. novembra 2021, je bil pojem pokojninske dobe brez dokupa, določene v 23. točki 7. člena ZPIZ-2, razširjen še na obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, toda pod pogojem, da se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje že pred 31. decembrom 2012, vendar le do prve prekinitve zavarovanja in ob pogoju plačila prispevka.

Uživalcem pokojnin, ki so z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje med 1. januarjem 2013 in prvo prekinitvijo uveljavili pravico do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu, bo zavod v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeril starostno pokojnino oziroma odmeril starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine.

Avtor: ZPIZ